પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

12/2/2015 3:22:42 AM

 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય વિગતો

 

Sr. No.

Name

Designation

S.T.D.

Phone Number

E-mail

Office Address

Office

House

Fax

1

Shri E. RADHAKRISHANA

Commissioner of Police

0265

2431414

99784 06290

2432582

cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

2

Shri D. J. Patel

Joint.  Commissioner of Police.

0265

2432020

99784 05598

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

3

Shri N.N.Chaudhari

 D.C.P. Administration

0265

2431717

87581 77999

2427477

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

4

Ms.  Leena Patil

D.C.P. Zone -1

0265

2432424

99784 05084

2432424

dcp-north-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

5

Shri Gautam Parmar

D.C.P. Zone -2

0265

2432626

99784 05886

2432626

dcp-south-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

6

Shri Gautam Parmar

D.C.P. Zone -3

0265

2432626

99784 05886

2432626

dcp-south-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

7

Ms.  Leena Patil

D.C.P. Zone -4

0265

2432424

99784 05084

2432424

dcp-north-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station, 2nd floor, Karelibaug, Vadodara

8

Shri H.R.Muliyana

D.C.P. Crime

0265

2410833

99784 06093

2432582

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

9

Shri J. M.Chawada  i/c

A.C.P. Traffic Branch

0265

2423505

 99784 07278

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara.

10

Smt Megha. R. Tewar

 

 A.C.P. Special Branch

0265

2422587

9537071717

2432582

spl-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

11

Shri P.G. Jadeja

A.C.P Control Room

0265

2413000

9825215682

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

12

Shri J. M.Chawada

A.C.P. A Division

0265

2413404

99784 07278

2432582

acp-da-vad@gujarat.gov.in

Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara

13

Shri A.P. Jadeja

 A.C.P. B Division

0265

2426827

9825939333

2432582

acp-db-vad@gujarat.gov.in

Samta Police Choki ,Gorwa   Vadodara

14

Shri P.G. Jadeja     i/c

A.C.P. C Division

0265

2428251

9825215682

2432582

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

Market Police Choki Nawapura Vadodara

15

Shri N.A. Muniya

A.C.P. D Division

0265

2361126

9978408439

2432582

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

J.P. Road  Police Station Tandalja , Vadodara

16

Shri Y. R. Gamit

A.C.P. E  Division

0265

 

7567258777

 

 

Wadi Police Station Gandigate Vadodara

17

Shri Yashpal.Jaganiya

A.C.P. F Division

0265

 

9904825100

 

 

Makarpura Police Station Makarpura Char Rasta, Opp. Bhavans School, Vadodara

18

Shri S.G.Rana

A.C.P. G Division

0265

 

7203031234

 

 

City Police Station Nr. Jamnabai Hospital Vadodara

19

Shri M.S.Sindha

A.C.P. H Division

0265

 

9909540000

 

 

Karelibaug Police Station 2nd floor Nr. Bhutdi Zampa Police Vadodara

20

Shri P.G. Jadeja i/c

A.C.P. S.C. / S.T. Cell

0265

2418551

9825215682

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

21

Shri Pinakin Parmar

A.C.P. Crime

0265

2512200

9825503260

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

Nr. Swaminarayan Mandir, Wadi, Vadodara

22

Shri K.S. Desai

A. C. P. Head Quarter

0265

2641194

9925046956

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

23

Shri G.P. Maliwad

Dy. A.O.

0265

2431600

94275 22721

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

24

Shri M.S.Waghela 

 

P. I. Panigate                            

0265

2517622

9925777977

2571843

polstn-pani-vad@gujarat.gov.in

Panigate Police Station Panigate Vadodara

25

Shri D. I.Mahida

P.I. Kishanwadi

0265

2510821

9825328379

2510820

postn-kisanwadi-vad@gujarat.gov.in

Kishanwadi Police Station. G.H.B. Kishanwadi. Nr. Navjeevan Soc.Vadodara

26

Shri R.R.Vasava

P.I. Wadi

0265

2431400

9099606061

2424397

polstn-vadi-vad@gujarat.gov.in

Wadi Police Station Gandigate Vadodara

27

Shri A.V.Parmar

P.I. Makarpura

0265

2651915

9913308626

2656000

polstn-makar-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Police Station Makarpura Char Rasta, Opp. Bhavans School, Vadodara

28

Shri F.K. Jogal

P.I. Manjalpur

0265

2635856

8980046091

2635856

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Gam, Opp.Bank of Baroda, Makarpura, Vadodara.

29

Shri R.R.Rathawa

P.I. Navapura

0265

2459461

9427449716

2459599

polstn-nava-vad@gujarat.gov.in

Navapura Police Station, R. V. Desai  Road Vadodara

30

Shri P.G.Patel

 

P.I. Raopura

0265

2459991

9825606999

2411227

polstn-rao-vad@gujarat.gov.in

Raopura Police Station Nr. Khadi Gramodhyog, Raopura, Vadodara

31

Shri M.D.Puwar

P.I. Gotri

0265

2334400

8980042007

2270061

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Gotri Police Station, Akota Police Line Compound,  Vadodara.

32

Shri J. D. Rawal

P.I. J. P. Road

0265

2358132

98797 57589

2342400

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

J.P. Road  Police Station Diwalipura Road G.E.B. Colony, Vadodara

33

Shri V.P.Parmar     

 

P.I. City

0265

2561310

9913737372

 

2571211

polstn-citypost-vad@gujarat.gov.in

City Police Station Nr. Jamnabai Hospital Vadodara

33

Shri J. D. Waghela

P.I. Karelibaug

0265

2432592

9825224475

2459744

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station Nr. Bhutdi Zampa Police Line Vadodara

34

Shri K. K. Parmar

P.I. Chhani

0265

2773394

9825862480

2776763

polstn-chani-vad@gujarat.gov.in

Chhani Police Station, Chhani Village, Vadodara

35

Shri J. G. Amin

P.I. Sayajigunj

0265

2362400

9909355599

 

2361479

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

Sayajiganj Police Station Opp. Rly Station  Vadodara

36

Shri M.M. Puwar

P.I. Gorwa

0265

2281313

9979867913

2285803

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

Gorwa Police Station Opp.Bapu ni Dargah Vadodara

37

Shri R.S. Gamit

P.I. Jawaharnagar

0265

2232382

9879169181

2232382

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

Jawaharnagar  Police Station Nr. Ranoli Bridge, Vadodara

38

Shri G.P.Patel

P.I. Fatehgunj

0265

2771500

98258 63643

2776722

polstn-fategunj-vad@gujarat.gov.in

Fatehgunj Police Station, Navayard, Chhani Road, Vadodara

39

Shri V.B.Farndis

P.I. Sama

0265

2774445

9925288818

2774446

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Sama Police Station, D-1/1 & 1/2, Narmada Vasahat Colony,Chhani Jakat Naka Vadodara.

40

Shri  U.J.Shrimali

 

P.I. Laxmipura

0265

2399500

9825381616

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

laxmipura Gam, tadav pase, laxmipura  gorwa Vadodara 

41

Shri H.R.Baloch

P.I. Harani

0265

2564423

9825153250

2564423

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Harani Raod Vadodara

42

Ms. C. N. Chaudhari

(W.P.I.)

W. P. I. Mahila Police Station

0265

2411855

89800 49393

2432582

polstn-nagarwada-vad@gujarat.gov.in

Mahila Police Station. Opp. S.S.G. Hospital Gate, Raopura, Vadodara.

43

Shri D. B. Shah

Reader P.I. to CP

0265

2431440

9825035555

2432582

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

44

Shri R. H. Jadeja

 Reader P.I. to Joint.C.P.

0265

2436999 Ext. 128

9925018555

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

45

Shri R.N. Patel       i/c

 P.I. D.C.B.

0265

2513634

9974339602

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

46

Shri M. M. Parmar

P.I. P. C. B.

0265

2429020

99251 43595

2432582

pcb-cp-vad@gujarat.gov.in

P.C.B. 1st floor Police Bhavan Jail Road, Raopura,  Vadodara

47

Shri  M.P.Bhojani

 P.I. S. O. G.

0265

2410200

9825214419

2432582

sogbr-vad@gujarat.gov.in

Opp. Old Karelibaug Police Station, Nr. Bhutdi Zampa Police Line,  Vadodara

48

Shri  R.N. Patel      

 P..I.Cyber CrimeCell

0265

2513635

9974339602

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

Nr. Swaminarayan Mandir, Wadi, Vadodara

50

Shri N.K.Rohit

P.I. M. O. B. 

0265

2436999 Ext.129

9427859251

2432582

pimobbr--vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

51

Shri M. M. Parmar

P.I. License Branch

0265

2436999 Ext.144

99251 43595

2432582

licencebr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

52

Shri

P.I. Special Branch

0265

2423950

9925153250

2432582

spl-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th  floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

53

 Shri V.V.Vispute

Traffic Branch

0265

2225746

9925047067

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

54

Shri S.N.Pandor

Traffic Branch

0265

2225746

9925142603

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

55

Shri R. K Chavda

Traffic Branch

0265

2225746

9925003858

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

56

Shri

 

Traffic Branch

0265

2225746

 

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

57

Shri N. M. Ghod

Traffic Branch

0265

2225746

8980044055

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

58

Shri J. A. Pathan

R. P. I. Head Quarter

0265

2641194

99099 47951

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

59

Shri D .V Gohil

I/c Wireless P.I.

0265

2641081

9428562173

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

60

Shri K. D. Patankar

I/c M. T. O.

0265

2637271

9638755694

2432582

polstn-mts-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

61

Shri

Control LR

0265

2414300

 

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

 Police Bhavan 1ST floor Jail Road, Raopura, Vadodara

62

Shri M. K. Motwani

P.W.S.I. Computer Centre

0265

2427455

2436999- Ext-151

98795 33150

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

Computer Centre, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

63

Shri M. P. Chauhan

P.S.I. B.D.D.S.

0265

2436999- Ext-171

98799 25173

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

B.D.D.S., Police Bhavan 3rd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

64

 

Shri

Surakshasetu

 

0265

2436999- Ext-

 

2419037

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Surakshasetu,  Police Bhavan 2rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara