પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

2/28/2015 4:07:46 AM

 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય વિગતો

 

Sr. No.

Name

Designation

S.T.D.

Phone Number

E-mail

Office Address

Office

House

Fax

1

Shri E. RADHAKRISHANA

Commissioner of Police

0265

2431414

99784 06290

2432582

cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

2

Shri D. J. Patel

Additional Commissioner of Police.

0265

2432020

99784 05598

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

3

Shri G.V.Barot

 D.C.P. Administration

0265

2431717

9824369419

2427477

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

4

Shri Gautam Parmar

D.C.P. South

0265

2432626

99784 05886

2432626

dcp-south-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

5

Shri A. G. Chauhan

D.C.P. North

0265

2432424

99784 05084

2432424

dcp-north-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

6

Shri H.R.Muliyana

D.C.P. Crime

0265

2410833

99784 06093

2432582

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

7

Shri S. V. Parmar

A.C.P. Traffic Branch

0265

2423505

99798 50002

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara.

8

Shri  K. R. Bhuwa

 A.C.P. Special Branch

0265

2422587

9537071717

2432582

spl-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

9

Shri A. B. Bhimawat

A.C.P Control Room

0265

2413000

97270 55255

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

10

Shri J. M. Chavda

A.C.P. A Division

0265

2413404

90999 13985

2432582

acp-da-vad@gujarat.gov.in

Wadi Police Station, Nr. Gendigate, Wadi, Vadodara

11

Shri J. C. Raulji

 A.C.P. B Division

0265

2426827

9712095000

2432582

acp-db-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

12

Shri Saurabha Sing

A.C.P. C Division

0265

2428251

9727360202

2432582

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station, 2nd floor, Karelibaug, Vadodara

13

Shri N.A. Muniya

A.C.P. D Division

0265

2361126

9825356700

2432582

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

2nd Floor, Sayajigunj Police Station, Near Railway Station, Sayajigunj, Vadodara

14

Smt Megha. R. Tewar

 

A.C.P. S.C. / S.T. Cell

0265

2418551

94295 34414

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

15

Shri M.B. Joshi  

A.C.P. Crime

0265

2512200

9426944444

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

Nr. Swaminarayan Mandir, Wadi, Vadodara

16

Shri  K. R. Bhuwa I/C

A. C. P. Head Quarter

0265

2641194

9537071717

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

17

Shri G.P. Maliwad

Dy. A.O.

0265

2431600

94275 22721

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

16

Shri D.R.Makawana

P. I. Panigate I      

0265

2517622

9879545322

2571843

polstn-pani-vad@gujarat.gov.in

Panigate Police Station Panigate Vadodara

 

Shri S. R. Gamit

P. I. Panigate  II                         

0265

2517622

9879169181

2571843

polstn-pani-vad@gujarat.gov.in

Panigate Police Station Panigate Vadodara

17

Shri D.S.Waghela

P.I. Kishanwadi

0265

2510821

9825033611

2510820

postn-kisanwadi-vad@gujarat.gov.in

Kishanwadi Police Station. G.H.B. Kishanwadi. Nr. Navjeevan Soc.Vadodara

18

Shri K. K. Parmar

 

P.I. Wadi

0265

2431400

9825862480

 

2424397

polstn-vadi-vad@gujarat.gov.in

Wadi Police Station Gandigate Vadodara

19

Shri H. R.Baloch

P.I. Makarpura

0265

2651915

9925153250

2656000

polstn-makar-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Police Station Makarpura Char Rasta, Opp. Bhavans School, Vadodara

20

Shri N. M. Ghod

P.I. Manjalpur

0265

2635856

89800 44055

2635856

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Gam, Opp.Bank of Baroda, Makarpura, Vadodara.

21

Shri P.G.Patel

P.I. Navapura

0265

2459461

9825606999

2459599

polstn-nava-vad@gujarat.gov.in

Navapura Police Station, R. V. Desai  Road Vadodara

22

Shri B.A.Chaudhary

 

P.I. Raopura

0265

2459991

9879107800

2411227

polstn-rao-vad@gujarat.gov.in

Raopura Police Station Nr. Khadi Gramodhyog, Raopura, Vadodara

23

Shri V. V.Vispute

P.I. Gotri

0265

2334400

9737871114

2270061

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Gotri Police Station, Akota Police Line Compound,  Vadodara.

24

Shri J. I. Vasava      

 

P.I. J. P. Road

0265

2358132

9879582828

2342400

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

J.P. Road  Police Station Diwalipura Road G.E.B. Colony, Vadodara

25

Shri   J.M. Bharwad   I

Shri R.N. Patel        II

P.I. City

0265

2561310

9825163594

9974339602

2571211

polstn-citypost-vad@gujarat.gov.in

City Police Station Nr. Jamnabai Hospital Vadodara

26

Shri J. D. Waghela

P.I. Karelibaug

0265

2432592

9825224475

2459744

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station Nr. Bhutdi Zampa Police Line Vadodara

27

Shri R. H. Jadeja

P.I. Chhani

0265

2773394

99250 18555

2776763

polstn-chani-vad@gujarat.gov.in

Chhani Police Station, Chhani Village, Vadodara

28

Shri J. G. Amin

P.I. Sayajigunj

0265

2362400

9909355599

 

2361479

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

Sayajiganj Police Station Opp. Rly Station  Vadodara

29

Shri M.M. Puwar

P.I. Gorwa

0265

2281313

9979867913

2285803

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

Gorwa Police Station Opp.Bapu ni Dargah Vadodara

30

Shri  A.V.Parmar

P.I. Jawaharnagar

0265

2232382

9913308626

2232382

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

Jawaharnagar  Police Station Nr. Ranoli Bridge, Vadodara

31

Shri A.H.Rajput

P.I. Fatehgunj

0265

2771500

9925037007

2776722

polstn-fategunj-vad@gujarat.gov.in

Fatehgunj Police Station, Navayard, Chhani Road, Vadodara

32

Shri J. D. Rawal

P.I. Sama

0265

2774445

9879757589

2774446

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Sama Police Station, D-1/1 & 1/2, Narmada Vasahat Colony,Chhani Jakat Naka Vadodara.

 

Shri M.D.Puwar

P.I. Laxmipura

0265

2399500

8980042007

2432582

 

laxmipura Gam, tadav pase, laxmipura  gorwa Vadodara

34

Ms. C. N. Chaudhari (W.P.I.)

W. P. I. Mahila Police Station

0265

2411855

89800 49393

2432582

polstn-nagarwada-vad@gujarat.gov.in

Mahila Police Station. Opp. S.S.G. Hospital Gate, Raopura, Vadodara.

35

Shri D. B. Shah

Reader P.I. to CP

0265

2431440

9825035555

2432582

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

36

Shri R. F. Gohil

 Reader P.I. to Addl. CP

0265

2436999 Ext. 128

9825626136

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

37

Shri P. G. Jadeja

 P.I. D.C.B.

0265

2513634

98252 15682

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

38

Shri M. M. Parmar

P.I. P. C. B.

0265

2429020

99251 43595

2432582

pcb-cp-vad@gujarat.gov.in

P.C.B. 1st floor Police Bhavan Jail Road, Raopura,  Vadodara

39

Shri H. B. Vohra

 

 P.I. S. O. G.

0265

2410200

9099201010

2432582

sogbr-vad@gujarat.gov.in

Opp. Old Karelibaug Police Station, Nr. Bhutdi Zampa Police Line,  Vadodara

40

 Shri  V. J. Rathod

 P..I.Cyber CrimeCell

0265

2513635

9825164087

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

Nr. Swaminarayan Mandir, Wadi, Vadodara

41

Shri R.L.Ninama

P.I. M. O. B.

0265

2436999 Ext.129

9726477763

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

42

Shri M. M. Parmar

P.I. License Branch

0265

2436999 Ext.144

99251 43595

2432582

licencebr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

43

Shri V. P. Parmar

Traffic Branch

0265

2225746

99137 37372

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara.

44

Shri A. J. Bhagora

Traffic Branch

0265

2225746

9712086410

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

45

Shri D. T. Weghela

Traffic Branch

0265

2225746

90999 49527

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

46

Shri S.N.Pandor

Traffic Branch

0265

2225746

9925142603

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

47

Shri R. K Chavda

Traffic Branch

0265

2225746

9925003858

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

48

Shri B. M. Vasava

Control Room L.R.

0265

2414300

94268 92394

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

49

Shri J. A. Pathan

R. P. I. Head Quarter

0265

2641194

99099 47951

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

50

Shri D. K. Heerpara

Wireless P.I.

0265

2641081

97234 31804

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

51

Shri K. D. Patankar

I/c M. T. O.

0265

2637271

9638755694

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

52

Shri M. D. Puwar

Control Room Computer Centre E_Gujcup

0265

2427455

2436999- Ext-151

8980042007

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

Computer Centre, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

53

Shri M. K. Motwani

P.W.S.I. Computer Centre

0265

2427455

2436999- Ext-151

98795 33150

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

Computer Centre, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

54

Shri M. P. Chauhan

P.S.I. B.D.D.S.

0265

2436999- Ext-151

98799 25173

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

B.D.D.S., Police Bhavan 3rd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara