પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

2/24/2017 2:08:58 AM

 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય વિગતો

Sr. No.

Name

Designation

S.T.D.

Phone Number

E-mail

Office Address

Office

House

Fax

1

Shri Manoj Sashidhar

Commissioner of Police

0265

2431414

99784 06280

2432582

cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

2

Shri M.A.Chawada

 

Joint.  Commissioner of Police.  i/c

0265

2432020

9978406999

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

3

Shri N.N.Chaudhari

 D.C.P. Administration

0265

2431717

87581 77999

2427477

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

4

Ms.  Leena Patil

D.C.P. Zone -1

0265

2432424

99784 05084

2432424

dcp-zone1-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -1 Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

5

Shri R. S. Bhagora

D.C.P. Zone -2

0265

2432626

97262 78124

2432626

dcp-zone2-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -2 Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

6

Shri R. S. Bhagora

D.C.P. Zone -3

0265

2565502

97262 78124

2565502

dcp-zone3-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -3  D.C.B.  Police Station old Near Sawaminaryan Mandir wadi Vadodara

7

Shri. S.V.Parmar

D.C.P. Zone -4

0265

2430006

9979850002

2430006

dcp-zone4-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -4  old  S.O.G Office Karilibug Police Stn Nr, Karelibug, Vadodara

8

Ms.  Leena Patil 

D.C.P. Crime i/c

0265

2410833

99784 05084

2432582

 

cp-crime-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Crime  Police Bhavan 5th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

9

Shri S.D.Rathod

A.C.P. Traffic Branch

0265

2423505

 9925068198

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic Branch Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara.

10

Smt Megha. R. Tewar

 

 A.C.P. Special Branch

0265

2422587

9978408440

2432582

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Special Branch  Police Bhavan 5nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

11

Shri V. P. Gamit

A.C.P Control Room

0265

2413000

૯૯૭૮૪ ૦૮૫૧૩9978408513

2432582

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

A.C.P Control Room  Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

12

Shri J. M. Chawada

A.C.P. A Division

0265

2413404

99784 07278

2432582

acp-da-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. A Division Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara

13

Shri A.P. Jadeja

 A.C.P. B Division

0265

2426827

9825939333

2432582

acp-db-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. B Division Samta Police Choki ,Gorwa   Vadodara

14

Shri M.A.Patel

A.C.P. C Division

0265

2428251

9825226493

2432582

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. C Division Market Police Choki Nawapura Vadodara

15

Shri N.V.Patel  

A.C.P. D Division

0265

2334485

9825066599

2432582

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. D Division J.P. Road  Police Station Tandalja , Vadodara

16

Shri Y. R. Gamit

A.C.P. E  Division

0265

2413404

7567258777

2432582

acp-de-vad@gujarat.gov.in

Old DCB Police Station  Swaminaryan mandir near Vadodara

17

Shri Yashpal Jaganiya

A.C.P. F Division

0265

2636402

9904825100

2432582

acp-df-vad@gujarat.gov.in

Manjalpur Police Station 2nd floor, Ren Basherar, Near Vadsar bridge  Vadodara

18

Shri A.R.Patel

A.C.P. G Division

0265

2561310

 9825226493

2432582

acp-dg-vad@gujarat.gov.in

City Police Station 2nd floor, Nr. Jamnabai Hospital

2nd floor . Vadodara

19

Shri M.S.Sindha

A.C.P. H Division

0265

2428251

  9879020977

2432582

acp-dh-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station 2nd floor Nr. Bhutdi Zampa Police Vadodara

20

Smt Falguni Patel

A.C.P. S.C. / S.T. Cell

0265

2418551

9978408574

2432582

acp-scst-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

21

Shri Pinakin Parmar

A.C.P. Crime

0265

2512200

9825503260

2432582

acp-crime-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

22

Shri K.S. Desai

A. C. P. Head Quarter

0265

2641194

9925046956

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

23

 Shri N.D.Kamol

Dy. A.O.

0265

2431600

 7572984911

2432582

admin-a-hc-vad@gujarat.gov.in

Dy. A.O.Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

24

Shri J.G.Amin

P. I. Panigate                            

0265

2517622

9909355599

2571843

polstn-panigate-vad@gujarat.gov.in

Panigate Police Station Panigate Vadodara

25

Shri  A.V.Parmar

P.I. Bapod

0265

2510821

9913308626

2510820

postn-bapod-vad@gujarat.gov.in

Bapod Police Station. Bapod Talav Near, New VIP Road .Vadodara

26

Shri R.R.Vasava

P.I. Wadi

0265

2431400

9099606061

2424397

polstn-wadi-vad@gujarat.gov.in

Wadi Police Station Gandigate Vadodara

27

Ms. C. N. Chaudhari

 

P.I. Makarpura

0265

2651915

89800 49393

2656000

polstn-makarpura-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Police Station Makarpura Char Rasta, Opp. Bhavans School, Vadodara

28

Shri R.S.Patel

P.I. Manjalpur

0265

2635856

9909388271

2635856

polstn-manjalpur--vad@gujarat.gov.in

Manjalpur Police Station Vadsar bridge Near  Ren Bashera  , Vadodara.

29

Shri V.J. Farnadis

P.I. Navapura

0265

2459461

 9925288818

2459599

polstn-navapura-vad@gujarat.gov.in

Navapura Police Station, R. V. Desai  Road Vadodara

30

Shri F.K. Jogal

P.I. Raopura

0265

2459991

8980046091

2411227

polstn-raopura-vad@gujarat.gov.in

Raopura Police Station Nr. Khadi Gramodhyog, Raopura, Vadodara

31

Shri K.P.Jadeja

P.I. Gotri

0265

2334400

  8530211111

2270061

Polstn-gotri-vad@gujarat.gov.in

Gotri Police Station, Akota Police Line Compound,  Vadodara.

32

Shri R.H.Vala

P.S.I. J. P. Road

0265

2358132

9974079114

2342400

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

J.P. Road  Police Station Diwalipura Road G.E.B. Colony, Vadodara

33

Shri M.D.Puwar

P.I. City

0265

2561310

8980042007

2571211

polstn-city-vad@gujarat.gov.in

City Police Station Nr. Jamnabai Hospital Vadodara

34

Shri M.D.Jadeja

PSI Warasiaya

0265

 

7405110562

 

 

Warasiya Police Station  Old.R.T.O. office Warasiya Vadodara

33

Shri G.P.Patel 

P.I. Karelibaug

0265

2432592

9825763643

2459744

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station Nr. Bhutdi Zampa Police Line Vadodara

34

Shri Y.B.Jadeja

P.I. Chhani

0265

2773394

9825423232

2776763

polstn-chhani-vad@gujarat.gov.in

Chhani Police Station, Chhani Village, Vadodara

35

Shri  N.M.Chuadhary

P.I. Nandesari

0265

2773394

9825423232

2776763

 

Nandesri Chhani Police Station, Chhani Village, Vadodara

35

Shri  H.B.Vohara

P.I. Sayajigunj

0265

2362400

98992 0101

2361479

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

Sayajiganj Police Station Opp. Rly Station  Vadodara

36

Shri  U.J.Shrimali

 

P.I. Gorwa

0265

2281313

 9825381616

2285803

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

Gorwa Police Station Opp.Bapu ni Dargah Vadodara

37

Shri N.N.Parmar

P.S.I. Jawaharnagar

0265

2232382

8980018335

2232382

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

Jawaharnagar  Police Station Nr. Ranoli Bridge, Vadodara

38

Shri   Y.B.Jadeja

P.I. Fatehgunj

0265

2771500

8980045556

2776722

polstn-fategunj-vad@gujarat.gov.in

Fatehgunj Police Station, Navayard, Chhani Road, Vadodara

39

Shri M.M.Puwar

P.I. Sama

0265

2774445

9979867913

2774446

polstn-sama-vad@gujarat.gov.in

Sama Police Station, D-1/1 & 1/2, Narmada Vasahat Colony,Chhani Jakat Naka Vadodara.

40

 Shri R.I.Jadeja

P..I  Laxmipura

0265

2399500

9825328379

2432582

polstn-laxmipura-vad@gujarat.gov.in

laxmipura Gam, tadav pase, laxmipura  gorwa Vadodara 

41

Shri G.A.Patel

P.I. Harani

0265

2564423

9033277777

2564423

polstn-harni-vad@gujarat.gov.in

Harani Raod Goldan Chokadi Vadodara

42

Ms. M.S.Gohil (W.P.I.)

W. P.S. I. Mahila Police Station

0265

2411855

9727772227

2432582

polstn-mahila-vad@gujarat.gov.in

Mahila Police Station. Opp. S.S.G. Hospital Gate, Raopura, Vadodara.

43

Shri M.P.Bhojanhi

Reader P.I. to CP

0265

2431440

9825214419

 

2432582

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

44

Shri D. I.Mahida

 Reader P.I. to Joint.C.P.

0265

2436999 Ext. 128

9825328379

2432582

jcp-rdr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

45

Shri M.S.Vaghela i/c

 P.I. D.C.B.

0265

2513634

9925777977

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

46

Shri M. M. Parmar

P.I. P. C. B.

0265

2429020

99251 43595

2432582

cp-pcb-vad@gujarat.gov.in

P.C.B. 1st floor Police Bhavan Jail Road, Raopura,  Vadodara

47

Shri  H.M.Vyas i/c

 P.S.I.  S. O. G.

0265

2410200

9825132385

2432582

cp-sog-vad@gujarat.gov.in

 J.P.Road Police Station, Nr.Patkar colony ,Tandalja  Vadodara

48

Shri M.S.Vaghela i/c

 P..I. Cyber Crime Cell

0265

2513635

9925777977

2432582

Cp-cyber-vad@gujarat.gov.in

Cyber Crime Cell Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

50

Shri R.R.Rathawa

P.I. M. O. B. 

0265

2436999

9427449716

2432582

cp-mob-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

51

Shri R. H. Jadeja

 

P.I. License Branch

0265

2436999 Ext.154

  9925018555

2432582

licencebr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

52

Shri V.P.Parmar     

P.I. Special Branch

0265

2423950

9923737372

2432582

spl-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th  floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

53

Shri J.D.Rawal

 

Traffic Branch

0265

2225746

98797 57589

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

56

Shri M.B.Nakum

 

Traffic Branch

0265

2225746

8980047157

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

57

 

Traffic Branch

0265

2225746

 

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

59

Shri J. A. Pathan

R. P. I. Head Quarter

0265

2641194

99099 47951

2432582

cp-phq-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

60

Shri K.L.Waghela

Wireless P.I.

0265

2641081

9425330331

2432582

cp-phq-vad@gujarat.gov.in

tp-vad@gujarat.gov.in

Wireless  Stn H.Q. Nr. Pratapnagar  Rly Station. Vadodara

61

Shri K. D. Patankar

I/c M. T. O.

0265

2637271

9638755694

2432582

cp-mt-vad@gujarat.gov.in

cp-phq-vad@gujarat.gov.in

 

MT Section Police H.Q. Nr. Pratapnagar  Rly Station. Vadodara

62

 

Control LR

0265

2414300

9925018555

2432582

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

 Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

63

Shri M. K. Motwani

P.W.S.I. Computer Centre

0265

2427455

2436999- Ext-146

98795 33150

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

Computer Centre, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

64

Shri Kishor M. Nayak

A.S.I.  B.D.D.S.

0265

2436999- Ext-145

૨૪૩૨૫૮૨9727714847

2432582

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

B.D.D.S., Police Bhavan 3rd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

64

 

 Shri

 

SurakshaSetu 

 

0265

2436999- Ext-190

 

2419037

cp.surakshasatuad@gmail.com

Surakshasetu,  Police Bhavan 2rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara