પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

10/23/2017 7:39:52 AM

 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય વિગતો

Sr. No.

Name

Designation

S.T.D.

Phone Number

E-mail

Office Address

Office

House

Fax

1

Shri Manoj Sashidhar

 Commissioner of Police 

0265

2431414

99784 06280

2432582

cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

2

Shri M.A.Chawada

 

Joint.  Commissioner of Police.  i/c

0265

2432020

9978406999

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

3

Shri N.N.Chaudhari

 D.C.P. Admin

0265

2431717

87581 77999

2427477

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

4

Ms.  Leena Patil

D.C.P. Zone -1

0265

2432424

99784 05084

2432424

dcp-zone1-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -1 Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

5

Shri R. S. Bhagora

D.C.P. Zone -2

0265

2432626

97262 78124

2432626

dcp-zone2-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -2 Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

6

Shri R. S. Bhagora

D.C.P. Zone -3

0265

2565502

97262 78124

2565502

dcp-zone3-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -3  D.C.B.  Police Station old Near Sawaminaryan Mandir wadi Vadodara

7

Shri. S.V.Parmar

D.C.P. Zone -4

0265

2430006

9979850002

2430006

dcp-zone4-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -4 Office Karilibug Police Stn Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

8

Ms.  Leena Patil 

D.C.P. Crime i/c

0265

2410833

99784 05084

2432582

cp-crime-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Crime  Police Bhavan 5th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

9

Shri S.D.Rathod

A.C.P. Traffic Branch

0265

2423505

 9925068198

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic Branch Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara.

10

Smt Megha. R. Tewar

 

 A.C.P. Special Branch

0265

2422587

9978408440

2432582

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Special Branch  Police Bhavan 5nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

11

Shri V. P. Gamit

A.C.P Control Room

0265

2413000

૯૯૭૮૪ ૦૮૫૧૩9978408513

2432582

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

A.C.P Control Room  Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

12

Shri J. M. Chawada

A.C.P. A Division

0265

2413404

99784 07278

2432582

acp-da-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. A Division Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara

13

Shri A.P. Jadeja

 A.C.P. B Division

0265

2426827

9825939333

2432582

acp-db-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. B Division Samta Police Choki ,Gorwa   Vadodara

14

Shri M.A.Patel

A.C.P. C Division

0265

2428251

9825226493

2432582

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. C Division Market Police Choki Nawapura Vadodara

15

Shri N.V.Patel  

A.C.P. D Division

0265

2334485

9825065599

2432582

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. D Division J.P. Road  Police Station Tandalja , Vadodara

16

I/C Shri Yashpal Jaganiya.

A.C.P. E  Division

0265

2413404

9904825100

2432582

acp-de-vad@gujarat.gov.in

Old DCB Police Station  Swaminaryan mandir near Vadodara

17

Shri Yashpal Jaganiya

A.C.P. F Division

0265

2636402

9904825100

2432582

acp-df-vad@gujarat.gov.in

Manjalpur Police Station 2nd floor, Ren Basherar, Near Vadsar bridge  Vadodara

18

Shri A.R.Patel

A.C.P. G Division

0265

2561310

 9825226493

2432582

acp-dg-vad@gujarat.gov.in

City Police Station 2nd floor, Nr. Jamnabai Hospital

2nd floor . Vadodara

19

Shri J. M. Chawada

A.C.P. H Division

0265

2428251

 99784 07278

2432582

acp-dh-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station 2nd floor Nr. Bhutdi Zampa Police Vadodara

20

Smt Falguni Patel

A.C.P. S.C. / S.T. Cell

0265

2418551

9978408574

2432582

acp-scst-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

21

Shri Pinakin Parmar

A.C.P. Crime

0265

2512200

9825503260

2432582

acp-crime-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

22

Shri K.S. Desai

A. C. P. Head Quarter

0265

2641194

9925046956

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

23

 Shri N.D.Kamol

Dy. A.O.

0265

2431600

 7572984911

2432582

cp-dyao-vad@gujarat.gov.in

Dy. A.O.Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

24

Shri J.G.Amin

P. I. Panigate                            

0265

2517622

9909355599

2571843

polstn-panigate-vad@gujarat.gov.in

Panigate Police Station Panigate Vadodara

25

Shri  A.V.Parmar

P.I. Bapod

0265

2510821

9913308626

2510820

postn-bapod-vad@gujarat.gov.in

Bapod Police Station. Bapod Talav Near, New VIP Road .Vadodara

26

Shri R.R.Vasava

P.I. Wadi

0265

2431400

9099606061

2424397

polstn-wadi-vad@gujarat.gov.in

Wadi Police Station Gandigate Vadodara

27

Ms. C. N. Chaudhari

 

P.I. Makarpura

0265

2651915

89800 49393

2656000

polstn-makarpura-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Police Station Makarpura Char Rasta, Opp. Bhavans School, Vadodara

28

Shri D.J.Sosa

P.I. Manjalpur

0265

2635856

9427244992

2635856

polstn-manjalpur-vad@gujarat.gov.in

Manjalpur Police Station Vadsar bridge Near  Ren Bashera  , Vadodara.

29

Shri R.A.Jadeja

P.I. Navapura

0265

2459461

9825703636

2459599

polstn-navapura-vad@gujarat.gov.in

Navapura Police Station, R. V. Desai  Road Vadodara

30

Shri F.K. Jogal

P.I. Raopura

0265

2459991

8980046091

2411227

polstn-raopura-vad@gujarat.gov.in

Raopura Police Station Nr. Khadi Gramodhyog, Raopura, Vadodara

31

Shri R.I.Jadeja

P.I. Gotri

0265

2334400

 9825328379

2270061

Polstn-gotri-vad@gujarat.gov.in

Gotri Police Station, Akota Police Line Compound,  Vadodara.

32

Shri R.H.Vala

P.S.I. J. P. Road

0265

2358132

9974079114

2342400

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

J.P. Road  Police Station Diwalipura Road G.E.B. Colony, Vadodara

33

Shri M.D.Puwar

P.I. City

0265

2561310

8980042007

2571211

polstn-city-vad@gujarat.gov.in

City Police Station Nr. Jamnabai Hospital Vadodara

34

Shri M.D.Jadeja

PSI Varasiaya

0265

2523255

7405110562

2523255

polstn-varasiya-vad@gujarat.gov.in

Warasiya Police Station  Old.R.T.O. office Warasiya Vadodara

33

Shri G.P.Patel 

P.I. Karelibaug

0265

2432592

9825763643

2459744

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station Nr. Bhutdi Zampa Police Line Vadodara

34

Shri J.G.Waghela

P.I. Chhani

0265

2773394

9825448798

2776763

polstn-chhani-vad@gujarat.gov.in

Chhani Police Station, Chhani Village, Vadodara

35

Shri  N.M.Chuadhary

P.I. Nandesari

0265

2840440

9909185221

2840440

polstn-nandesari-vad@gujarat.gov.in

Nandesri  Police Station, Nandesai GIDC MGVL Office Near  , Vadodara

35

Shri  H.B.Vohara

P.I. Sayajigunj

0265

2362400

98992 0101

2361479

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

Sayajiganj Police Station Opp. Rly Station  Vadodara

36

Shri H.J.Bankar

P.I. Gorwa

0265

2281313

 9825026603

2285803

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

Gorwa Police Station Opp.Bapu ni Dargah Vadodara

37

Shri N.N.Parmar

P.S.I. Jawaharnagar

0265

2232382

8980018335

2232382

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

Jawaharnagar  Police Station Nr. Ranoli Bridge, Vadodara

38

Shri  U.J.Shrimali

 

P.I. Fatehgunj

0265

2771500

9825381616

2776722

polstn-fatehgunj-vad@gujarat.gov.in

Fatehgunj Police Station, Navayard, Chhani Road, Vadodara

39

Shri M.M.Puwar

P.I. Sama

0265

2774445

9979867913

2774446

polstn-sama-vad@gujarat.gov.in

Sama Police Station, D-1/1 & 1/2, Narmada Vasahat Colony,Chhani Jakat Naka Vadodara.

40

 Shri N.A.Vaghela

P..I  Laxmipura

0265

2399500

9408869108

2432582

polstn-laxmipura-vad@gujarat.gov.in

laxmipura Gam, tadav pase, laxmipura  gorwa Vadodara 

41

Shri G.A.Patel

P.I. Harani

0265

2564423

9033277777

2564423

polstn-harni-vad@gujarat.gov.in

Harani Raod Goldan Chokadi Vadodara

42

Ms. P.B.Zala (W.PSI)

I/c  

W. P.S. I. Mahila Police Station

0265

2411855

9925747727

2432582

polstn-mahila-vad@gujarat.gov.in

Mahila Police Station.Karelibug P_Stn Near, Karelibug Vadodara.

43

Shri Z.M.Sindhi

Reader P.I. to CP

0265

2431440

9426360409

2432582

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

44

Shri D. I.Mahida

 Reader P.I. to Joint.C.P.

0265

2436999 Ext. 128

9825328379

2432582

jcp-rdr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

45

Shri D.J.Chudasama  i/c

 P.I. D.C.B.

0265

2513634

9825337421

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

46

Shri M. M. Parmar

P.I. P. C. B.

0265

2429020

99251 43595

2432582

cp-pcb-vad@gujarat.gov.in

P.C.B. 1st floor Police Bhavan Jail Road, Raopura,  Vadodara

47

Shri  H.M.Vyas i/c

 P.S.I.  S. O. G.

0265

2410200

9825132385

2432582

cp-sog-vad@gujarat.gov.in

 J.P.Road Police Station, Nr.Patkar colony ,Tandalja  Vadodara

48

Shri D.J.Chudasama  i/c

 P.I. Cyber Crime Cell

0265

2513635

9825337421

2432582

cp-cyber-vad@gujarat.gov.in

Cyber Crime Cell Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

50

Shri R.R.Rathawa

P.I. M. O. B. 

0265

2436999

9427449716

2432582

cp-mob-vad@gujarat.gov.in

M.O.B. Branch, D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

51

Shri V.J. Farnadis

 

P.I. License Branch

0265

2436999 Ext.154

  9925288818

2432582

licencebr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

52

Shri V.P.Parmar     

P.I. Special Branch

0265

2423950

9923737372

2432582

spl-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th  floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

53

Shri M.B.Nakum

 

Traffic Branch

0265

2225746

8980047157

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

56

Shri  P.K.Chawada

Traffic Branch

0265

2225746

9925193636

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

59

Shri S.A.Chudhary

Traffic Branch

0265

2225746

9825987379

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

60

Shri J. A. Pathan

R. P. I. Head Quarter

0265

2641194

99099 47951

2432582

cp-phq-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

61

Shri K.L.Waghela

Wireless P.I.

0265

2641081

9425330331

2432582

cp-wireless-vad@gujarat.gov.in

Wireless  Stn H.Q. Nr. Pratapnagar  Rly Station. Vadodara

62

Shri B.C.Solanki

I/c M. T. O.

0265

2637271

9426306245

2432582

cp-mt-vad@gujarat.gov.in

cp-phq-vad@gujarat.gov.in

 

MT Section Police H.Q. Nr. Pratap nagar  Rly Station. Vadodara

63

Shri M. K. Motwani

P.W.S.I. Computer Centre

0265

2427455

2436999- Ext-146

98795 33150

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

Computer Centre, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

64

Shri A .S,Raghuvasi

P.S.I.  B.D.D.S.

0265

2436999- Ext-145

9427001946

2432582

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

B.D.D.S., Nr, MT Section Police H.Q. Nr. Pratapnagar  Rly Station. Vadodara

64

 

 Shri

 

SurakshaSetu 

 

0265

2436999- Ext-190

 

2419037

cp.surakshasatuad@gmail.com

Surakshasetu,  Police Bhavan 2rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara