પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

8/30/2015 1:18:44 PM

 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય વિગતો

 

Sr. No.

Name

Designation

S.T.D.

Phone Number

E-mail

Office Address

Office

House

Fax

1

Shri E. RADHAKRISHANA

Commissioner of Police

0265

2431414

99784 06290

2432582

cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

2

Shri D. J. Patel

Additional Commissioner of Police.

0265

2432020

99784 05598

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

3

Shri N.N.Chaudhari

 D.C.P. Administration

0265

2431717

87581 77999

2427477

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

4

Ms.  Leena Patil

D.C.P. Zone -1

0265

2432424

99784 05084

2432424

dcp-north-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

5

Shri Gautam Parmar

D.C.P. Zone -2

0265

2432626

99784 05886

2432626

dcp-south-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

6

Shri Gautam Parmar

D.C.P. Zone -3

0265

2432626

99784 05886

2432626

dcp-south-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

7

Ms.  Leena Patil

D.C.P. Zone -4

0265

2432424

99784 05084

2432424

dcp-north-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station, 2nd floor, Karelibaug, Vadodara

8

Shri H.R.Muliyana

D.C.P. Crime

0265

2410833

99784 06093

2432582

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

9

Shri S. V. Parmar

A.C.P. Traffic Branch

0265

2423505

99798 50002

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara.

10

Smt Megha. R. Tewar

 

 A.C.P. Special Branch

0265

2422587

9537071717

2432582

spl-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

11

Shri P.G. Jadeja

A.C.P Control Room

0265

2413000

9825215682

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

12

Shri J. M.Chawada

A.C.P. A Division

0265

2413404

99784 07278

2432582

acp-da-vad@gujarat.gov.in

Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara

13

Shri A.P. Jadeja

 A.C.P. B Division

0265

2426827

9825939333

2432582

acp-db-vad@gujarat.gov.in

Samta Police Choki ,Gorwa   Vadodara

14

Shri Saurabha Sing

A.C.P. C Division

0265

2428251

9825356700

2432582

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

Market Police Choki Nawapura Vadodara

15

Shri N.A. Muniya

A.C.P. D Division

0265

2361126

9978408439

2432582

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

J.P. Road  Police Station Tandalja , Vadodara

16

Shri Y. R. Gamit

A.C.P. E  Division

0265

 

7567258777

 

 

Wadi Police Station Gandigate Vadodara

17

Shri Y. R. Gamit

A.C.P. F Division

0265

 

7567258777

 

 

Makarpura Police Station Makarpura Char Rasta, Opp. Bhavans School, Vadodara

18

Shri S.G.Rana

A.C.P. G Division

0265

 

9909540000

 

 

City Police Station Nr. Jamnabai Hospital Vadodara

19

Shri S.G.Rana

A.C.P. H Division

0265

 

9909540000

 

 

Siyapura Police Choki Raopura Vadodara

20

Shri J. C. Raulji

A.C.P. S.C. / S.T. Cell

0265

2418551

9712095000

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

21

Shri Pinakin Parmar

A.C.P. Crime

0265

2512200

9825503260

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

Nr. Swaminarayan Mandir, Wadi, Vadodara

22

Shri K.S. Desai

A. C. P. Head Quarter

0265

2641194

9925046956

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

23

Shri G.P. Maliwad

Dy. A.O.

0265

2431600

94275 22721

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

24

Shri M.S.Waghela  I

 

P. I. Panigate                            

0265

2517622

9925777977

2571843

polstn-pani-vad@gujarat.gov.in

Panigate Police Station Panigate Vadodara

25

Shri D. I.Mahida

P.I. Kishanwadi

0265

2510821

9825328379

2510820

postn-kisanwadi-vad@gujarat.gov.in

Kishanwadi Police Station. G.H.B. Kishanwadi. Nr. Navjeevan Soc.Vadodara

26

Shri R. H. Jadeja

P.I. Wadi

0265

2431400

9925018555

2424397

polstn-vadi-vad@gujarat.gov.in

Wadi Police Station Gandigate Vadodara

27

Shri A.V.Parmar

P.I. Makarpura

0265

2651915

9913308626

2656000

polstn-makar-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Police Station Makarpura Char Rasta, Opp. Bhavans School, Vadodara

28

Shri F.K. Jogal

P.I. Manjalpur

0265

2635856

8980046091

2635856

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Gam, Opp.Bank of Baroda, Makarpura, Vadodara.

29

Shri R.R.Rathawa

P.I. Navapura

0265

2459461

9427449716

2459599

polstn-nava-vad@gujarat.gov.in

Navapura Police Station, R. V. Desai  Road Vadodara

30

Shri P.G.Patel

 

P.I. Raopura

0265

2459991

9825606999

2411227

polstn-rao-vad@gujarat.gov.in

Raopura Police Station Nr. Khadi Gramodhyog, Raopura, Vadodara

31

Shri M.D.Puwar

P.I. Gotri

0265

2334400

8980042007

2270061

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Gotri Police Station, Akota Police Line Compound,  Vadodara.

32

Shri J. D. Rawal

P.I. J. P. Road

0265

2358132

98797 57589

2342400

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

J.P. Road  Police Station Diwalipura Road G.E.B. Colony, Vadodara

33

Shri V.P.Parmar     

 

P.I. City

0265

2561310

9913737372

 

2571211

polstn-citypost-vad@gujarat.gov.in

City Police Station Nr. Jamnabai Hospital Vadodara

33

Shri J. D. Waghela

P.I. Karelibaug

0265

2432592

9825224475

2459744

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station Nr. Bhutdi Zampa Police Line Vadodara

34

Shri K. K. Parmar

P.I. Chhani

0265

2773394

9825862480

2776763

polstn-chani-vad@gujarat.gov.in

Chhani Police Station, Chhani Village, Vadodara

35

Shri J. G. Amin

P.I. Sayajigunj

0265

2362400

9909355599

 

2361479

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

Sayajiganj Police Station Opp. Rly Station  Vadodara

36

Shri M.M. Puwar

P.I. Gorwa

0265

2281313

9979867913

2285803

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

Gorwa Police Station Opp.Bapu ni Dargah Vadodara

37

Shri R.S. Gamit

P.I. Jawaharnagar

0265

2232382

9879169181

2232382

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

Jawaharnagar  Police Station Nr. Ranoli Bridge, Vadodara

38

Shri G.P.Patel

P.I. Fatehgunj

0265

2771500

98258 63643

2776722

polstn-fategunj-vad@gujarat.gov.in

Fatehgunj Police Station, Navayard, Chhani Road, Vadodara

39

Shri G.P.Patel  i/c

P.I. Sama

0265

2774445

98258 63643

2774446

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Sama Police Station, D-1/1 & 1/2, Narmada Vasahat Colony,Chhani Jakat Naka Vadodara.

40

Shri  U.J.Shrimali

 

P.I. Laxmipura

0265

2399500

9825381616

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

laxmipura Gam, tadav pase, laxmipura  gorwa Vadodara 

41

Shri R.N. Patel      

P.I. Harani

0265

2564423

9974339602

2564423

 

Harani Raod Vadodara

42

Ms. C. N. Chaudhari

(W.P.I.)

W. P. I. Mahila Police Station

0265

2411855

89800 49393

2432582

polstn-nagarwada-vad@gujarat.gov.in

Mahila Police Station. Opp. S.S.G. Hospital Gate, Raopura, Vadodara.

43

Shri D. B. Shah

Reader P.I. to CP

0265

2431440

9825035555

2432582

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

44

Shri

 Reader P.I. to Addl.CP

0265

2436999 Ext. 128

 

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

45

Shri V. J. Rathod

 P.I. D.C.B.

0265

2513634

98252 15682

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

46

Shri M. M. Parmar

P.I. P. C. B.

0265

2429020

99251 43595

2432582

pcb-cp-vad@gujarat.gov.in

P.C.B. 1st floor Police Bhavan Jail Road, Raopura,  Vadodara

47

Shri M. M. Parmar

 P.I. S. O. G.

0265

2410200

99251 43595

 

2432582

sogbr-vad@gujarat.gov.in

Opp. Old Karelibaug Police Station, Nr. Bhutdi Zampa Police Line,  Vadodara

48

Shri  V. J. Rathod

 P..I.Cyber CrimeCell

0265

2513635

9825164087

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

Nr. Swaminarayan Mandir, Wadi, Vadodara

50

Shri H. R.Baloch

P.I. M. O. B. 

0265

2436999 Ext.129

9925153250

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

51

Shri M. M. Parmar

P.I. License Branch

0265

2436999 Ext.144

99251 43595

2432582

licencebr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

52

Shri H. R.Baloch

P.I. Special Branch

0265

2423950

9925153250

2432582

spl-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

53

Shri A. J. Bhagora

Traffic Branch

0265

2225746

9712086410

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara.

54

 Shri V.V.Vispute

Traffic Branch

0265

2225746

9925047067

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

55

Shri S.N.Pandor

Traffic Branch

0265

2225746

9925142603

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

56

Shri R. K Chavda

Traffic Branch

0265

2225746

9925003858

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

57

Shri

 

Traffic Branch

0265

2225746

 

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

58

Shri N. M. Ghod

Traffic Branch

0265

2225746

8980044055

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

59

Shri J. A. Pathan

R. P. I. Head Quarter

0265

2641194

99099 47951

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

60

Shri D .V Gohil

I/c Wireless P.I.

0265

2641081

9428562173

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

61

Shri K. D. Patankar

I/c M. T. O.

0265

2637271

9638755694

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

62

Shri H. R.Baloch

Control LR

0265

2414300

9925153250

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

 Police Bhavan 1ST floor Jail Road, Raopura, Vadodara

63

Shri M. K. Motwani

P.W.S.I. Computer Centre

0265

2427455

2436999- Ext-151

98795 33150

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

Computer Centre, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

64

Shri M. P. Chauhan

P.S.I. B.D.D.S.

0265

2436999- Ext-151

98799 25173

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

B.D.D.S., Police Bhavan 3rd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara