પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

4/27/2015 12:33:36 PM

 

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય વિગતો

 

Sr. No.

Name

Designation

S.T.D.

Phone Number

E-mail

Office Address

Office

House

Fax

1

Shri E. RADHAKRISHANA

Commissioner of Police

0265

2431414

99784 06290

2432582

cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

2

Shri D. J. Patel

Additional Commissioner of Police.

0265

2432020

99784 05598

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

3

Shri N.N.Chaudhari

 D.C.P. Administration

0265

2431717

87581 77999

2427477

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

4

Shri Gautam Parmar

D.C.P. South

0265

2432626

99784 05886

2432626

dcp-south-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

5

Ms.  Leena Patil

D.C.P. North

0265

2432424

99784 05084

2432424

dcp-north-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

6

Shri H.R.Muliyana

D.C.P. Crime

0265

2410833

99784 06093

2432582

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

7

Shri S. V. Parmar

A.C.P. Traffic Branch

0265

2423505

99798 50002

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara.

8

Smt Megha. R. Tewar

 

 A.C.P. Special Branch

0265

2422587

9537071717

2432582

spl-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

9

Shri A. B. Bhimawat

A.C.P Control Room

0265

2413000

97270 55255

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

10

Shri J. M. Chavda

A.C.P. A Division

0265

2413404

90999 13985

2432582

acp-da-vad@gujarat.gov.in

Wadi Police Station, Nr. Gendigate, Wadi, Vadodara

11

Shri J. C. Raulji

 A.C.P. B Division

0265

2426827

9712095000

2432582

acp-db-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

12

Shri Saurabha Sing

A.C.P. C Division

0265

2428251

9727360202

2432582

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station, 2nd floor, Karelibaug, Vadodara

13

Shri N.A. Muniya

A.C.P. D Division

0265

2361126

9825356700

2432582

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

2nd Floor, Sayajigunj Police Station, Near Railway Station, Sayajigunj, Vadodara

14

Smt Megha. R. Tewar

 

A.C.P. S.C. / S.T. Cell

0265

2418551

9537071717

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

15

Shri M.B. Joshi  

A.C.P. Crime

0265

2512200

9426944444

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

Nr. Swaminarayan Mandir, Wadi, Vadodara

16

Shri  K. R. Bhuwa I/C

A. C. P. Head Quarter

0265

2641194

9537071717

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

1

Shri G.P. Maliwad

Dy. A.O.

0265

2431600

94275 22721

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

17

Shri S.R.Gamit

P. I. Panigate                           

0265

2517622

9879169181

2571843

polstn-pani-vad@gujarat.gov.in

Panigate Police Station Panigate Vadodara

17

Shri D.S.Waghela

P.I. Kishanwadi

0265

2510821

9825033611

2510820

postn-kisanwadi-vad@gujarat.gov.in

Kishanwadi Police Station. G.H.B. Kishanwadi. Nr. Navjeevan Soc.Vadodara

18

Shri K. K. Parmar

 

P.I. Wadi

0265

2431400

9825862480

 

2424397

polstn-vadi-vad@gujarat.gov.in

Wadi Police Station Gandigate Vadodara

19

Shri H. R.Baloch

P.I. Makarpura

0265

2651915

9925153250

2656000

polstn-makar-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Police Station Makarpura Char Rasta, Opp. Bhavans School, Vadodara

20

Shri N. M. Ghod

P.I. Manjalpur

0265

2635856

89800 44055

2635856

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Gam, Opp.Bank of Baroda, Makarpura, Vadodara.

21

Shri B.M.Vasava

P.I. Navapura

0265

2459461

94268 92394

2459599

polstn-nava-vad@gujarat.gov.in

Navapura Police Station, R. V. Desai  Road Vadodara

22

Shri B.A.Chaudhary

 

P.I. Raopura

0265

2459991

9879107800

2411227

polstn-rao-vad@gujarat.gov.in

Raopura Police Station Nr. Khadi Gramodhyog, Raopura, Vadodara

23

Shri V. V.Vispute

P.I. Gotri

0265

2334400

9737871114

2270061

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Gotri Police Station, Akota Police Line Compound,  Vadodara.

24

Shri J. D. Rawal

P.I. J. P. Road

0265

2358132

98797 57589

2342400

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

J.P. Road  Police Station Diwalipura Road G.E.B. Colony, Vadodara

25

Shri V.P.Parmar      I

Shri R.N. Patel        II

P.I. City

0265

2561310

9913737372

9974339602

2571211

polstn-citypost-vad@gujarat.gov.in

City Police Station Nr. Jamnabai Hospital Vadodara

26

Shri J. D. Waghela

P.I. Karelibaug

0265

2432592

9825224475

2459744

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station Nr. Bhutdi Zampa Police Line Vadodara

27

Shri R. H. Jadeja

P.I. Chhani

0265

2773394

99250 18555

2776763

polstn-chani-vad@gujarat.gov.in

Chhani Police Station, Chhani Village, Vadodara

28

Shri J. G. Amin

P.I. Sayajigunj

0265

2362400

9909355599

 

2361479

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

Sayajiganj Police Station Opp. Rly Station  Vadodara

29

Shri M.M. Puwar

P.I. Gorwa

0265

2281313

9979867913

2285803

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

Gorwa Police Station Opp.Bapu ni Dargah Vadodara

30

Shri  A.V.Parmar

P.I. Jawaharnagar

0265

2232382

99133 08626

2232382

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

Jawaharnagar  Police Station Nr. Ranoli Bridge, Vadodara

31

Shri G.P.Patel

P.I. Fatehgunj

0265

2771500

98258 63643

2776722

polstn-fategunj-vad@gujarat.gov.in

Fatehgunj Police Station, Navayard, Chhani Road, Vadodara

32

Shri R.R.Rathawa

P.I. Sama

0265

2774445

94274 49716

2774446

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Sama Police Station, D-1/1 & 1/2, Narmada Vasahat Colony,Chhani Jakat Naka Vadodara.

33

Shri M.D.Puwar

P.I. Laxmipura

0265

2399500

89800 42007

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

laxmipura Gam, tadav pase, laxmipura  gorwa Vadodara

33

Ms. C. N. Chaudhari (W.P.I.)

W. P. I. Mahila Police Station

0265

2411855

89800 49393

2432582

polstn-nagarwada-vad@gujarat.gov.in

Mahila Police Station. Opp. S.S.G. Hospital Gate, Raopura, Vadodara.

34

Shri D. B. Shah

Reader P.I. to CP

0265

2431440

9825035555

2432582

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

35

Shri R.F.Gohil

 Reader P.I. to Addl. CP

0265

2436999 Ext. 128

98256 26136

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

36

Shri P. G. Jadeja

 P.I. D.C.B.

0265

2513634

98252 15682

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

37

Shri M. M. Parmar

P.I. P. C. B.

0265

2429020

99251 43595

2432582

pcb-cp-vad@gujarat.gov.in

P.C.B. 1st floor Police Bhavan Jail Road, Raopura,  Vadodara

38

Shri H. B. Vohra

 

 P.I. S. O. G.

0265

2410200

9099201010

2432582

sogbr-vad@gujarat.gov.in

Opp. Old Karelibaug Police Station, Nr. Bhutdi Zampa Police Line,  Vadodara

39

Shri  V. J. Rathod

 P..I.Cyber CrimeCell

0265

2513635

9825164087

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

Nr. Swaminarayan Mandir, Wadi, Vadodara

40

Shri R.L.Ninama

P.I. M. O. B.

0265

2436999 Ext.129

9726477763

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

41

Shri M. M. Parmar

P.I. License Branch

0265

2436999 Ext.144

99251 43595

2432582

licencebr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

42

Shri

 

P.S.I. Special Branch

0265

2423950

9825381616

2432582

spl-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

43

Shri A. J. Bhagora

Traffic Branch

0265

2225746

9712086410

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara.

44

Shri D. T. Weghela

Traffic Branch

0265

2225746

90999 49527

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

45

Shri S.N.Pandor

Traffic Branch

0265

2225746

9925142603

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

46

Shri R. K Chavda

Traffic Branch

0265

2225746

9925003858

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

47

Shri J. I. Vasava      

 

Traffic Branch

0265

2225746

9879582828

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

48

Shri P.G.Patel

Control Room L.R.

0265

2414300

9825606999

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

50

Shri J. A. Pathan

R. P. I. Head Quarter

0265

2641194

99099 47951

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

51

Shri D. K. Heerpara

Wireless P.I.

0265

2641081

97234 31804

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

52

Shri K. D. Patankar

I/c M. T. O.

0265

2637271

9638755694

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

53

Shri M. D. Puwar

I/c Computer Centre E_Gujcup

0265

2427455

2436999- Ext-151

8980042007

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

Computer Centre, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

54

Shri M. K. Motwani

P.W.S.I. Computer Centre

0265

2427455

2436999- Ext-151

98795 33150

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

Computer Centre, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

55

Shri M. P. Chauhan

P.S.I. B.D.D.S.

0265

2436999- Ext-151

98799 25173

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

B.D.D.S., Police Bhavan 3rd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara