પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

10/28/2016 7:25:08 PM

 

 સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય વિગતો

Sr. No.

Name

Designation

S.T.D.

Phone Number

E-mail

Office Address

Office

House

Fax

1

Shri Manoj Sashidhar

Commissioner of Police

0265

2431414

99784 06280

2432582

cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

2

Shri D. J. Patel

 

Joint.  Commissioner of Police.

0265

2432020

99784 05598

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

3

Shri N.N.Chaudhari

 D.C.P. Administration

0265

2431717

87581 77999

2427477

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

4

Ms.  Leena Patil

D.C.P. Zone -1

0265

2432424

99784 05084

2432424

dcp-north-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -1 Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

5

Shri Hiteshkumar Joysar

D.C.P. Zone -2

0265

2432626

99784 05886

2432626

dcp-south-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -2 Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

6

Shri R. S. Bhagora

D.C.P. Zone -3

0265

2565502

97262 78124

2565502

dcp-south-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -3  D.C.B.  Police Station old Near Sawaminaryan Mandir wadi Vadodara

7

Shri. S.V.Parmar

D.C.P. Zone -4

0265

2430006

9979850002

2430006

dcp-north-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -4  old  S.O.G Office Karilibug Police Stn Nr, Karelibug, Vadodara

8

Ms.  Leena Patil  i/c

D.C.P. Crime

0265

2410833

99784 05084

2432582

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Crime  Police Bhavan 5th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

9

Shri Yashpal.Jaganiya i/c

A.C.P. Traffic Branch

0265

2423505

 9904825100

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic Branch Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara.

10

Smt Megha. R. Tewar

 

 A.C.P. Special Branch

0265

2422587

9978408440

2432582

spl-acp-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Special Branch  Police Bhavan 5nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

11

Shri P.G. Jadeja

A.C.P Control Room

0265

2413000

9825215682

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

A.C.P Control Room  Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

12

Shri J. M.Chawada

A.C.P. A Division

0265

2413404

99784 07278

2432582

acp-da-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. A Division Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Sayajigunj, Vadodara

13

Shri A.P. Jadeja

 A.C.P. B Division

0265

2426827

9825939333

2432582

acp-db-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. B Division Samta Police Choki ,Gorwa   Vadodara

14

Shri P.G. Jadeja i/c

A.C.P. C Division

0265

2428251

9825215682

2432582

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. C Division Market Police Choki Nawapura Vadodara

15

Shri A.P. Jadeja i/c

A.C.P. D Division

0265

2334485

9825939333

2432582

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. D Division J.P. Road  Police Station Tandalja , Vadodara

16

Shri Y. R. Gamit

A.C.P. E  Division

0265

2413404

7567258777

2432582

dcp-south2-vad@gujarat.gov.in

Old DCB Police Station  Swaminaryan mandir near Vadodara

17

Shri Yashpal.Jaganiya

A.C.P. F Division

0265

2636402

9904825100

2432582

dcp-south1-vad@gujarat.gov.in

Manjalpur Police Station 2nd floor, Ren Basherar, Near Vadsar bridge  Vadodara

18

Shri K.S. Desai

A.C.P. G Division

0265

2561310

9925046956

2432582

dcp-north1-vad@gujarat.gov.in

City Police Station 2nd floor, Nr. Jamnabai Hospital

2nd floor . Vadodara

19

Shri M.S.Sindha

A.C.P. H Division

0265

2428251

  9879020977

2432582

dcp-north2-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station 2nd floor Nr. Bhutdi Zampa Police Vadodara

20

Smt Falguni Patel

A.C.P. S.C. / S.T. Cell

0265

2418551

9978408574

2432582

acp-scst-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

21

Shri Pinakin Parmar

A.C.P. Crime

0265

2512200

9825503260

2432582

pi-cyber-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

22

Shri K.S. Desai

A. C. P. Head Quarter

0265

2641194

9925046956

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

23

 Shri N.D.Kamol

Dy. A.O.

0265

2431600

 7572984911

2432582

admin-a-hc-vad@gujarat.gov.in

Dy. A.O.Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

24

Shri J.G.Amin

P. I. Panigate                            

0265

2517622

9909355599

2571843

polstn-pani-vad@gujarat.gov.in

Panigate Police Station Panigate Vadodara

25

Shri V.P.Parmar     

 

P.I. Bapod

0265

2510821

9923737372

2510820

postn-kisanwadi-vad@gujarat.gov.in

Bapod Police Station. Bapod Talav Near, New VIP Road .Vadodara

26

Shri R.R.Vasava

P.I. Wadi

0265

2431400

9099606061

2424397

polstn-vadi-vad@gujarat.gov.in

Wadi Police Station Gandigate Vadodara

27

Ms. C. N. Chaudhari

 

P.I. Makarpura

0265

2651915

89800 49393

2656000

polstn-makar-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Police Station Makarpura Char Rasta, Opp. Bhavans School, Vadodara

28

Shri R. H. Jadeja

P.I. Manjalpur

0265

2635856

9925018555

2635856

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Manjalpur Police Station Vadsar bridge Near  Ren Bashera  , Vadodara.

29

Shri V.J. Farnadis

P.I. Navapura

0265

2459461

9925288818

2459599

polstn-nava-vad@gujarat.gov.in

Navapura Police Station, R. V. Desai  Road Vadodara

30

Shri F.K. Jogal

P.I. Raopura

0265

2459991

8980046091

2411227

polstn-rao-vad@gujarat.gov.in

Raopura Police Station Nr. Khadi Gramodhyog, Raopura, Vadodara

31

Shri K.P.Jadeja

P.I. Gotri

0265

2334400

  8530211111

2270061

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Gotri Police Station, Akota Police Line Compound,  Vadodara.

32

Shri R.H.Vala

P.S.I. J. P. Road

0265

2358132

9974079114

2342400

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

J.P. Road  Police Station Diwalipura Road G.E.B. Colony, Vadodara

33

Shri M.D.Puwar

P.I. City

0265

2561310

8980042007

2571211

polstn-citypost-vad@gujarat.gov.in

City Police Station Nr. Jamnabai Hospital Vadodara

33

Shri G.P.Patel  

P.I. Karelibaug

0265

2432592

9825763643

2459744

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station Nr. Bhutdi Zampa Police Line Vadodara

34

Shri A.A.Saiyad

P.I. Chhani

0265

2773394

9825423232

2776763

polstn-chani-vad@gujarat.gov.in

Chhani Police Station, Chhani Village, Vadodara

35

Shri A.V.Parmar

P.I. Sayajigunj

0265

2362400

9913308626

2361479

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

Sayajiganj Police Station Opp. Rly Station  Vadodara

36

Shri  U.J.Shrimali

 

P.I. Gorwa

0265

2281313

9825381616

2285803

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

Gorwa Police Station Opp.Bapu ni Dargah Vadodara

37

Shri K.P.Chauhan

P.I. Jawaharnagar

0265

2232382

9426323390

2232382

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

Jawaharnagar  Police Station Nr. Ranoli Bridge, Vadodara

38

Shri  N.N.Parmar

P.I. Fatehgunj

0265

2771500

8980018335

2776722

polstn-fategunj-vad@gujarat.gov.in

Fatehgunj Police Station, Navayard, Chhani Road, Vadodara

39

Shri M.M.Puwar

P.I. Sama

0265

2774445

9979867913

2774446

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Sama Police Station, D-1/1 & 1/2, Narmada Vasahat Colony,Chhani Jakat Naka Vadodara.

40

 Shri D. I.Mahida

P..I  Laxmipura

0265

2399500

9825328379

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

laxmipura Gam, tadav pase, laxmipura  gorwa Vadodara 

41

Shri N.K.Goswami  

P.I. Harani

0265

2564423

9687623643

2564423

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Harani Raod Goldan Chokadi Vadodara

42

Ms. M.S.Gohil (W.P.I.)

W. P.S. I. Mahila Police Station

0265

2411855

9727772227

2432582

polstn-nagarwada-vad@gujarat.gov.in

Mahila Police Station. Opp. S.S.G. Hospital Gate, Raopura, Vadodara.

43

Shri M.P.Bhojanhi

Reader P.I. to CP

0265

2431440

9825214419

 

2432582

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

44

 

 Reader P.I. to Joint.C.P.

0265

2436999 Ext. 128

 

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

45

Shri M.S.Vaghela i/c

 P.I. D.C.B.

0265

2513634

9925777977

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

46

Shri M. M. Parmar

P.I. P. C. B.

0265

2429020

99251 43595

2432582

pcb-cp-vad@gujarat.gov.in

P.C.B. 1st floor Police Bhavan Jail Road, Raopura,  Vadodara

47

Shri  M. M. Parmar i/c

 P.I. S. O. G.

0265

2410200

99251 43595

2432582

sogbr-vad@gujarat.gov.in

 J.P.Road Police Station, Nr.Patkar colony ,Tandalja  Vadodara

48

Shri M.S.Vaghela i/c

 P..I. Cyber Crime Cell

0265

2513635

9925777977

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

Cyber Crime Cell Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

50

Shri R.R.Rathawa

P.I. M. O. B. 

0265

2436999 Ext.129

9427449716

2432582

pimobbr--vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

51

Shri M. M. Parmar

P.I. License Branch

0265

2436999 Ext.144

99251 43595

2432582

licencebr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

52

Smt S.R.Rohit

w.P.S.I. Special Branch

0265

2423950

8469250021

2432582

spl-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 5th  floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

53

Shri J.D.Rawal

 

Traffic Branch

0265

2225746

98797 57589

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

56

Shri C.B.Tadvi

Traffic Branch

0265

2225746

9737970215

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

57

Shri M.B.Nakum

 

Traffic Branch

0265

2225746

8980047157

2432582

trafficbr-vad@gujarat.gov.in

Old Sayajigunj Police Station, Opp. Railway Station, Vadodara

59

Shri J. A. Pathan

R. P. I. Head Quarter

0265

2641194

99099 47951

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

60

Shri K.L.Waghela

Wireless P.I.

0265

2641081

9425330331

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

61

Shri K. D. Patankar

I/c M. T. O.

0265

2637271

9638755694

2432582

polstn-mts-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar  MT Section Rly Station. Vadodara

62

 

Control LR

0265

2414300

 

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

 Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

63

Shri M. K. Motwani

P.W.S.I. Computer Centre

0265

2427455

2436999- Ext-151

98795 33150

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

Computer Centre, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

64

Shri Kishor M. Nayak

A.S.I.  B.D.D.S.

0265

2436999- Ext-171

૨૪૩૨૫૮૨9727714847

2432582

cr-acp-vad@gujarat.gov.in

B.D.D.S., Police Bhavan 3rd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

64

 

 Shri

 

SurakshaSetu 

 

0265

2436999- Ext-

 

2419037

cp-surakshasatuad@gmail.com

Surakshasetu,  Police Bhavan 2rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara