પોલીસ કમિશનર, વડોદરા
http://www.cpvadodara.gujarat.gov.in

વિજાણુંરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

5/28/2020 7:46:58 PM

વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી

વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય વિવિઘ યોજનાઓની માહિતની વિગતો

 1. CCIS PROJECT હેઠળ ફાળવવામાં આવેલCOMPUTER SOFTWARE " CCIS MLe" ની મદદથીFIR ની ડેટા એન્ટ્રી કરવામાં આવે છે તથા સમયાંતરે આડેટાનSCRB ખાતે મોકલી આપવામાં આવે છે ત.ની મદદથી આ સાથે જોડેલ એટેચમેન્ટમુજબના રીપોર્ટ મેળવી શકાય છે.
 2. રોજે-રોજનું આરોપી રજીસ્ટર ગુજરાતીમાં કોમ્પ્યુટરમાં ટાઈપ કરી ઈ-મેઈલ મારફતેDGP OFFICE, GANDHINAGAR માં મોકલી આપવામાં આવે છે.
 3. DAILY CRIME REPORTING રોજે-રોજhttp://www.mha.nic.in ઉપર ડેટા એન્ટ્રી કરી મોકલી આપવામાં આવે છે
 4. લોકલ તથા ગર્વમેન્ટની અરજીઓનુ લિસ્ટ કોમ્પ્યુટર ઉપર તૈયાર કરવામાં આવે છે
 5. આ કચેરીના તમામ અધિ/કર્મચારીઓનું પગારપત્રક કોમ્પ્યુટર ઉપર તૈયાર કરવામાં આવે છે.
 6. ગુનેગારો ના રેખાચિત્ર કોમ્પ્યુટર ઉપર તૈયાર કરવામાં આવે છે.
 7. ખોવાયેલ/ મળી આવેલ વાહનો નીSCRB તરફથી આપવામાં આવેલ ડેટાબેઝ ઉપરથીTRACING કરી શકાય છે.
 8. ONLINE PASSPORT APPLICATION ની એન્ટ્રીhttp://10.24.33.150/polit ઉપર પાસપોર્ટ શાખા મારફતે કરવામા આવે છે.
 9. અત્રેની કચેરીના પોલીસ ભવન બિલ્ડીંગમાં જુદી-જુદીશાખાઓમાં પ્રસ્થાપિત કરેલા કોમ્પ્યુટરો એક બીજા સાથે લોકલ એરીયા નેટવર્કથીજોડેલ છે તથાGSWAN મારફતે ફાળવવામાં આવેલFIBER OPTIC CABLE પણ આનેટવર્કમાં કનેકટ કરેલ છે.
 10. અત્રેની કચેરીના જુદી-જુદી શાખાઓ માટે જુદા-જુદા પત્રકો કોમ્પ્યુટર ઉપર તૈયાર કરવામાં આવે છે.
 11. SCRB તરફથી ફાળવેલMOB SUGGESION SOFTWARE ઉપર થી જરુરી માહિતી મેળવી શકાય છે.

અત્રેની કચેરીમા. ઉપલબ્ધ ઈન્ટરનેટ/ ઈ-મેઈલની માહીતી

 

 

અત્રેની કચેરીમા. ઉપલબ્ધ ઈન્ટરનેટ/ ઈ-મેઈલની માહીતી

 

No

Office

email Address

1

C.P.

cp-vad@gujarat.gov.in

2

JC.P.

jcp-vad@gujarat.gov.in

3

DCP (Admn)

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

4

DCP Crime

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

5

DCP Zone 1

dcp-zone1-vad@gujarat.gov.in

6

DCP Zone 2

dcp-zone2-vad@gujarat.gov.in

7

DCP Zone 3

dcp-zone3-vad@gujarat.gov.in

8

DCP Zone 4

dcp-zone4-vad@gujarat.gov.in

9

ACP A Division

acp-da-vad@gujarat.gov.in

10

ACP B Division

acp-db-vad@gujarat.gov.in

11

ACP C Division

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

12

ACP D Division

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

13

ACP E Division

acp-de-vad@gujarat.gov.in

14

ACP F Division

acp-df-vad@gujarat.gov.in

15

ACP G Division

acp-dg-vad@gujarat.gov.in

16

ACP H Division

acp-dh-vad@gujarat.gov.in

17

ACP-Crime

acp-crime-vad@gujarat.gov.in

18

ACP Control Room

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

19

ACP Special Branch

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

20

ACP Traffic

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

21

ACP SC/ST BRANCH

acp-scst-vad@gujarat.gov.in

22

SayajigunjP_Stn

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

23

PI Fatehgunj

polstn-fatehgunj-vad@gujarat.gov.in

24

PI Chhani

polstn-chhani-vad@gujarat.gov.in

25

PI Gorwa

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

26

Laxmipura

polstn-laxmipura-vad@gujarat.gov.in

27

PI Jawaharanagar

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

28

PI Raopura

polstn-raopura-vad@gujarat.gov.in

29

PI Navapura

polstn-navapura-vad@gujarat.gov.in

30

PI Gotri

polstn-gotri-vad@gujarat.gov.in

31

PI J. P. Road

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

32

PI Panigate

polstn-panigate-vad@gujarat.gov.in

33

PI Wadi

polstn-wadi-vad@gujarat.gov.in

34

PI Makarpura

polstn-makarpura-vad@gujarat.gov.in

35

PI Manjalpur

polstn-manjalpur-vad@gujarat.gov.in

36

PI Bapod

polstn-bapod-vad@gujarat.gov.in

37

PI City

polstn-city-vad@gujarat.gov.in

38

PI Karelibaug

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

39

Harni

polstn-harni-vad@gujarat.gov.in

40

Sama

polstn-sama-vad@gujarat.gov.in

41

PI DCB

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

42

PI PCB

cp-pcb-vad@gujarat.gov.in

43

PI SOG

cp-sog-vad@gujarat.gov.in

44

RPI-HQ

cp-phq-vad@gujarat.gov.in

45

Computer Centre

cor-city-vad@gujarjat.gov.in

46

Cyber Crime Cell

cp-cyber-vad@gujarat.gov.in

47

T.P. Centre / GSWAN

tp-vad@gujarat.gov.in

48

Sheet Branch

sheetbr-vad@gujarat.gov.in

49

Administration Branch

cp-admin-vad@gujarat.gov.in

50

H-1 Branch (D.P.)

cp-h1br-vad@gujarat.gov.in

51

H-2 BRANCH

cp-h2br- vad@gujarat.gov.in

52

FOREIGNER Branch

cp-foreignerbr-vad@gujarat.gov.in

53

MOB BRANCH

cp-mob-vad@gujarat.gov.in

54

PI License Branch

licencebr-vad@gujarat.gov.in

55

MT Section

cp-mt-vad@gujarat.gov.in

56

PA to C.P.

pa2cp-vad@gujarat.gov.in

57

PA to J.C.P.

pa2jcp-vad@gujarat.gov.in

58

PA to DCP Admn.

pa2dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

59

PA to DCP Zone 1

pa2dcp-zone1-vad@gujarat.gov.in

60

PA to DCP Zone 2

pa2dcp-zone2-vad@gujarat.gov.in

61

PA to DCP CRIME Branch

pa2dcp-crimebr-vad@gujarat.gov.in

62

C.P. Reader

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

63

JCP.Reader Branch

jcp-rdr-vad@gujarat.gov.in

64

Zone 1 Reader Branch

zone1-rdr-vad@gujarat.gov.in

65

Zone 2 Reader Branch

zone2-rdr-vad@gujarat.gov.in

66

Crime Reader Branch

crime-rdr-vad@gujarat.gov.in

67

Dy.A.O

cp-dyao-vad@gujarat.gov.in