હું શોધું છું

હોમ  |

ટ્રાફીકને લગતી વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

શહેર વિસ્તારમાં નાગરિકોની સગવડ, સલામતી માટે ટ્રાફિક નિયમન મહત્વનું પરિબળ છે.

                              ટ્રાફિક નિયમનની કાર્યવાહીમાં વાહન ચાલકોએ ટ્રાફિક પોલીસને સંપૂર્ણ સહકાર આપવો જોઈએ. ટ્રાફિક નિયમનના ભંગ બદલ સ્થળ ઉપર જ દંડ વસૂલ કરવા અંગે પોલીસને નીચે મુજબની સત્તા અપાયેલ છે.

                            ગુજરાત સરકારશ્રીના પોર્ટ અને ટ્રાન્સપોર્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ, સચિવાલય, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર ના નંબર PT/૨૦૧૬/૦૨/MVD/૧૦૨૦૧૪/૧૬૫/KH થી  નોટીફીકેશન તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે સ્થળદંડ વસુલ કરનાર તમામ પોલીસ અધિકારીઓ/કર્મચારીઓએ સુધારેલ કોષ્ટક મુજબ દંડ વસુલ કરવાનો રહેશે.

પોલીસને આપવામાં આવેલ સત્તા અંગેનું કોષ્ટક નીચે મુજબ છે.

ક્રમ

 

ગુનાની વિગત

 

કલમ

પ્રથમ વખતના ગુના માટે દંડની રકમ

બીજા અને  ત્યાર પછીના ગુના માટે દંડની રકમ

હેલ્મેટ વગર/ખાસ ગુણવતા વગરના હેલ્મેટ

૧૨૯/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

સીટ બેલ્ટ વગર ડ્રાઈવીંગ

૧૩૮/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

વન-વે માં ડ્રાઈવીંગ

૧૧૯/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

રોંગ સાઈડ ડ્રાઈવીંગ

૧૧૯/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

પાર્કિંગ રુલ્સ નો ભંગ

૧૨૨૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

ટ્રાફિક સિગ્નલનો ભંગ

૧૧૯/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

યુ-ટર્ન નો ભંગ

૧૧૯/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

પ્રતિબંધીત એરીયામાં પ્રવેશ

૧૧૯/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

રોડ સાઈનનો ભંગ

૧૧૯/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૧૦

યલો લાઈનનો ભંગ

૧૧૯/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૧૧

પ્રતિબંધીત સમયમાં પ્રવેશ

૩૩(૧)સી/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૧ર

નોન ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલમાં પરમીટ કરતા વધુ પેસેન્જર બેસાડવા

૬૬(૧)/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૧૩

ટુ વ્હિલરમાં બે થી વધુ પેસેન્જર

૧૨૮/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૧૪

ડ્રાઈવર સીટમાં બીજા પેસેન્જર બેસાડવા

૧૨૫/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૧૫

પ્રમાણીત બેઇઝ વગર કંડકટર તરીકે કામ કરવુ

 

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૧૬

પરમીશન વગર પશુઓની હેરાફેરી કરવી

૧૨૩/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૧૭

પરવાનગી પાત્ર ભાડાથી વધુ ભાડુ લેવુ

૧૭(૧)આઇ/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૧૮

વાહન પર નેશનલ પરમીટ નહી લગાડવી

૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૧૯

બંધ હાલતમાં મીટર રાખવુ

૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૨૦

કાચ પર ડાર્ક ફિલ્મ લગાડવી

૧૦૦(૩)/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૨૧

વાહન પર અનાધિકૃત રીતે લાઈટ અથવા સાઈરન લગાડવી

૧૧૯(૨)/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૨૨

અતિપ્રબળ ઝગઝગાટવાળી લાઈટ સાથે વાહન ચલાવવું.

૧૧૯(૨)/૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૨૩

વાહનમાં હેન્ડબ્રેક ચાલુ હાલતમાં ન હોય

૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૨૪

વાહનમાં સિગ્નલ લાઈટ ચાલુ હાલતમાં ન હોય

૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૨૫

વાહનમાં બ્રેકલાઈટ ચાલુ હાલતમાં ન હોય

૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૨૬

વાહનમાં સાઈડ ગ્લાસ (મીરર)  ચાલુ હાલતમાં ન હોય

૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૨૭

વાહનમાં મડ ફ્લેપ લગાડેલ ન હોય

૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૨૮

વાહનમાં હેડ લાઈટ  ચાલુ હાલતમાં ન હોય

૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૨૯

વાયપર વગર વાહન ચલાવવું

૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૩૦

ઉપરમાં જણાવ્યા ન હોય તેવા અન્ય ગુનાઓ અને તે માટે બીજી કલમો માં પેનલ્ટી ઠરાવેલ ન હોય તેવા ગુનાઓ.

૧૭૭

રૂ.૧૦૦

રૂ. ૩૦૦

૩૧

અધિકૃત અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ સુચનાઓનો ભંગ કરવો

૧૩૨/૧૭૯(૧)

રૂ.૫૦૦

-

૩૨

આ કાયદા હેઠળ અધિકૃત થયેલ અધિકારી દ્વારા જે કાર્યો બજાવવા સારૂં અમલ કરવા અડચણરૂપ થાય.

૧૭૯(૧)

રૂ.૫૦૦

-

૩૩

આર.સી. બુક રજુ ન કરે

૩૬/૧૭૯(૨)

ટુ વ્હિલર માટે રૂ.૨૦૦ અને અન્ય વાહનો માટે રૂ.૩૦૦

-

૩૪

ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્સ રજુ ન કરે

૧૩૦(૧)/૧૭૯(૨)

૩૫

થર્ડ પાર્ટી ઈન્સ્યોરંન્સ પોલીસ રજુ ન કરે

૧૩૦(૧)/૧૭૯(૨)

૩૬

પરમીટ રજુ ન કરે

૧૭૯(૨)

૩૭

ફીટનેશ સર્ટીફિકેટ રજુ ન કરે

૧૭૯(૨)

ટુ વ્હિલર માટે રૂ.૨૦૦ અને અન્ય વાહનો માટે રૂ.૩૦૦

-

૩૮

પી.યુ.સી રજુ ન કરે

૧૧૫/૧૭૯(૨)

૩૯

ખોટી માહીતી આપે અથવા આ કાયદા હેઠળ આપવા પાત્ર બીજી માહીતી ન આપે.

૧૭૯(૨)

૪૦

ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્સ વગર ડ્રાઈવીંગ કરવું

૩/૧૮૧

રૂ.૫૦૦

-

૪૧

પરીવહન સત્તા અધિકારીની મંજુરી વગર ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ ચલાવવું.

૬૬(૧)/૧૮૧

રૂ.૫૦૦

-

૪૨

નાની ઉંમરના ચાલકે વાહન ચલાવવું.

૫/૧૮૧

રૂ.૫૦૦

-

૪૩

લર્નીંગ લાઈસન્સનું ઉલ્લંઘન કરીને વાહન ચલાવવું.

૧૮૧

રૂ.૫૦૦

-

૪૪

આ કાયદાની કલમ-૧૨૨ નું ઉલ્લંઘન કરી ગતીમર્યાદા કરતા વઘુ ગતીએ વાહન ચલાવવું

૧૮૩(૧)

રૂ.૪૦૦

રૂ.૧૦૦૦

૪૫

પબ્લીકને જોખમ થાય તે પ્રમાણે વધુ સ્પીડ થી ભયજનક રીતે વાહન ચાલાવે

૧૮૪

રૂ.૧૦૦૦

રૂ.૨૦૦૦

૪૬

પબ્લીકને જોખમ થાય તે પ્રમાણે ભયજનક રીતે વાહન ચાલાવે (નોંધ:- વાહન ચલાવતી વખતે મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરવો તે પબ્લીક માટે ભયજનક ડ્રાઈવીંગ ગણાય)

૧૭૦(ક)/૧૮૪

રૂ.૧૦૦૦

રૂ.૨૦૦૦

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 05-06-2018