હું શોધું છું

હોમ  |

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમસંગ્રહ અને દફતરો

૪.૧ જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના નિમયો અને વિનીયમો, સુચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરોની યાદી.

 

અ.નં.

દસ્તાવેજનું નામ

દસ્તાવેજનું ટુકું લખાણ

દસ્તાવેજનો પ્રકાર

દસ્તાવેજ મેળવવાનું સ્થળ

સરનામું

કિંમત

ભારતીય ફોજદારી ધારો

આઈ.પી.સી.

મેજર

સરકારી પ્રેસ

સરકારી પ્રેસ આનંંદપુરા, રાવપુરા, વડોદરા.

પુસ્તકમાં દર્શાવેલ છે.

કિમીનલ પ્રોસીઝર કોડ

સી.આર.પી.સી.

મેજર

 

 

 

ધી બોમ્બે પોલીસ એકટ

બી.પી.એકટ

માયનોર

 

 

 

પુરાવાનો કાયદો

એવીડન્સ એકટ

માયનોર

 

 

 

આર્મ્સ એકટ

આર્મ્સ એકટ

માયનોર

 

 

 

અનુ. જાતિ / જન જાતિ ઉપર અત્યાચાર નિવારણ ધારો

એટ્રોસીટી એકટ

માયનોર

 

 

 

ગુડા વિરોધી ધારો

પાસા

માયનોર

 

 

 

નારકોટીકસ ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોફીક સબસ્ટન્ટ એકટ

એન.ડી.પી.એસ.

માયનોર

 

 

 

પોલીસ મેન્યુઅલ ભાગ ૧, ૨, ૩

મેન્યુઅલ

મેજર

 

 

 

૧૦

બોમ્બે પ્રોહીબીશન એકટ

બી.પી.એકટ

માયનોર

 

 

 

૧૧

જુગાર ધારો

ગેમ્બલીંગ એકટ

માયનોર

 

 

 

૧ર

એકસ્પલોઝીવ સબ. એકટ

એકસ્પલોઝીવ સબ. એકટ

માયનોર

 

 

 

૧૩

મોટર વ્હીકલ એકટ

એમ.વી.એકટ

માયનોર

 

 

 

૧૪

આવશ્યક ચિજ વસ્તુ ધારો

ઈ.એસ.ટી.પી. એકટ

માયનોર

 

 

 

૧પ

ઈમોરલ ટ્રાફીક સપેશન એકટ

એસ.આઈ.ટી.એકટ

માયનોર

 

 

 

૧૬

નાણા ધિરધારનો કાયદો

મનીલેન્ડ એકટ

માયનોર

 

 

 

૧૭

ફોરેનર્સ એકટ

ફોરેનર્સ એકટ

માયનોર

 

 

 

૧૮

બોમ્બે સીવીલ સર્વિસીસ રૂલ્સ

બી.સી.એસ.આર.

માયનોર

 

 

 

૧૯

રેલ્વે એકટ

રેલ્વે એકટ

માયનોર

 

 

 

ર૦

બેંકીંગ રેગ્યુલેશન એકટ

બેંકીંગ રેગ્યુલેશન એકટ

માયનોર

 

 

 

ર૧

કો.ઓ. સોસાયટી એકટ

કો.ઓ. સોસાયટી એકટ

માયનોર

 

 

 

રર

ફોરેસ્ટ એકટ

ફોરેસ્ટ એકટ

માયનોર

 

 

 

ર૩

પ્રાણી કૃરતા નિવારણ એકટ

કૃઅલટી ટુ ધ એનીમલ એકટ

માયનોર

 

 

 

ર૪

બોમ્બે મ્યુ.કોપોર્. એકટ

બોમ્બે મ્યુ.કોપોર્. એકટ

માયનોર

 

 

 

રપ

ઈન્ડીયન સ્ટેમ્પ એકટ

ઈન્ડીયન સ્ટેમ્પ એકટ

માયનોર

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 05-01-2018