હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓના નામ/સરનામાની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 

કર્મચારી/અધિકારીઓના નામ/સરનામાની વિગતો

 

અ.નં.

નામ

હોદ્દો

ફોન નંબર

ઇ-મેઇલ  

ઓફીસ

કચેરી

ઘર

ફેકસ

શ્રી અનુપમસિંહ ગહલૈાત

પોલીસ કમિશ્‍નર

૨૪૩૧૪૧૪

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પહેલો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા.

શ્રી કે.જી. ભાટી

સંયુકત પોલીસ કમિશ્‍નર

૨૪૩૨૦૨૦

 

૨૪૩૨૫૮૨

jcp-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, ત્રીજો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા.

શ્રી મનિષ સિંહ 

 નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (વહીવટ)

૨૪૩૧૭૧૭

 

૨૪૨૭૪૭૭

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, બીજો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા.

શ્રી દિપકકુમાર મેઘાણી

 નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર વિભાગ ૧

૨૪૩૨૪૨૪

 

૨૪૩૨૫૮૨

dcp-zone1-vad@gujarat.gov.in

સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન, સામે જુના ટ્રાફિક ઓફીસમા; સયાજીગંજ વડોદરા..

શ્રી આર ટી સુસરા

નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર

વિભાગ ૨

૨૪૩૨૬૨૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

dcp-zone2-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, ચોથો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા.

શ્રી સંજય ખરાત

 

નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર

વિભાગ ૩

૨૫૬૫૫૦૨

 

૨૪૩૨૫૮૨

dcp-zone3-vad@gujarat.gov.in

સ્‍વામીનારાયણ મંદિર પાસે, વાડી, વડોદરા.

સુ.શ્રી સરોજ કુમારી

 

નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર

વિભાગ ૪

૨૪૩૨૪૨૪

 

૨૪૩૨૪૨૪

dcp-zone4-vad@gujarat.gov.in

ઝોન-૪ ઓફીસ,બીજા માળે

ભુતડી ઝાંપા રોડ, વડોદરા.

શ્રી જયદીપસિંહ જાડેજા

 નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (ક્રાઈમ)

૨૪૧૦૮૩૩

 

૨૪૩૨૫૮૨

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પાંચમો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા.

શ્રી એન્ડુ મેકવાન  

 નાયબ પોલીસ કમિશ્‍નર (ટ્રાફિક)

રરરપ૭૪૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

ઝોન-૪ની ઓફીસમા, ટ્રાફિક બ્રાન્ચ બીજો માળ, ભુતડી ઝાંપા રોડવડોદરા..

૧૦

શ્રીમતિ એ કે વાનાણી

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ટ્રાફિક બ્રાન્ચ

રરરપ૭૪૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-traffic-br-vad@gujarat.gov.in

ઝોન-૪ની ઓફીસમા, ટ્રાફિક બ્રાન્ચ બીજો માળ, ભુતડી ઝાંપા રોડવડોદરા.

૧૧

સુ.શ્રી તેજલ પટેલ

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર સ્‍પેશ્યલ બ્રાન્ચ

૨૪૨૨૫૮૭

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પાંચમા  માળ, જેલ રોડ, વડોદરા.

૧ર

શ્રી વી.પી. ગામીત

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર કંટ્રોલરૂમ

૨૪૧૩૦૦૦

 

૨૪૩૨૫૮૨

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પહેલો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા.

૧૩

શ્રી પી.એચ.ભેસાણીયા

 

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’એ’ ડીવીઝન

૨૪૧૩૪૦૪

 

૨૩૬૧૧૨૬

acp-da-vad@gujarat.gov.in

સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન, ખાતે બીજા માળે સયાજીગંજ વડોદરા.

૧૪

શ્રી બી.એમ.ચૌધરી

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’બી’ ડીવીઝન

2385101

 

૨૩૯૯૬૦૦

acp-db-vad@gujarat.gov.in

સમતા પોલીસ ચોકી ખાતે ગોરવા વડોદરા.

૧પ

સુ. શ્રીમતી મેઘા.આર.તેવાર

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’સી’ ડીવીઝન

૨૪૨૮૨૫૧

 

૨૪૨૬૮૨૭

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

માર્કેટ પોલીસ ચોકી નવાપુરા વડોદરા.

૧૬

શ્રી એ. વી. રાજગોર

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’ડી’ ડીવીઝન

ર૩૬૧૧ર૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

જે.પી.રોડ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બીજા માળે જેપી રોડ તાદલજા  વડોદરા.

૧૭

શ્રી એસ જી પાટીલ

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’ઇ’ ડીવીઝન

૨૪૧૩૪૦૪

 

૨૪૧૩૪૦૪

acp-de-vad@gujarat.gov.in

જુની ડીસીબી સ્‍વામીનારાયણ મંદિર પાસે, વાડી, વડોદરા.

૧૮

શ્રી એસ. બી. કુપાવત

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર’એફ’ ડીવીઝન

૨૬૩૬૪૦૨

 

૨૬૧૩૪૦૪

acp-df-vad@gujarat.gov.in

માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશન રેઇન બસેરા ખાતે બીજા માળે વડસર બ્રીજ પાસે વડોદરા

૧૯

શ્રી પી.આર. રાઠોડ

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’જી’ ડીવીઝન

 

૨૫૬૫૫૦3

 

૨૫૬૫૫૦૪

acp-dg-vad@gujarat.gov.in

સીટી

પોલીસ સ્ટેશન  ઉપર બીજા માળે વિજય વલલ્ભ હોસ્પીટલ પાસે, લીલો બંગલો, માંડવી, વડોદરા શહેર

૨૦

શ્રી બી. બી. રાઠોડ

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર ’એચ’ ડીવીઝન / eGujcop 

૨૪૨૮૨૫૧

 

૨૪૨૮૨૫૧

acp-dh-vad@gujarat.gov.in

કારેલીબાગ પોલીસ સ્‍ટેશન ખાતે બીજા માળે ભૂતડીઝાંપા, કારેલીબાગ વડોદરા શહેર

ર૧

શ્રી ડી. કે. રાઠોડ

i/c મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર એસ.સી./ એસ.ટી. સેલ

૨૬૩૬૪૦૨

 

૨૬૩૬૪૦૨

acp-scst-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, ચોથા માળ, જેલ રોડ, વડોદરા.

ર૨

 

શ્રી  ડી. એચ. ચૌહાણ

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર

(ક્રાઈમ)

૨૫૧૨૨૦૦

 

૨૪૩૨૫૮૨

acp-crime-vad@gujarat.gov.in

સાયબર ક્રાઇમ સેલ,. તાલુકા પો.સ્ટે. પાસે, ભદ્ર કચેરી, ડીસીબી પાણીગેટ, વડોદરા

ર૩

 

શ્રી ડી. કે. રાઠોડ I/c

મદદનીશ પોલીસ કમિશ્‍નર

(એચ.કયુ)

૨૬૪૪૬૫૦

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-phq-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર, પ્રતાપનગર રેલ્‍વે સ્‍ટેશન પાસે, પ્રતાપનગર વડોદરા.

૨૪

શ્રી વી. પી ગામીત    i/c વહીવટી

નાયબ વહીવટી અધિકારી

ર૪૩૧૬૦૦

 

ર૪૩રપ૮ર

cp-admin- vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, બીજો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

ર૫

શ્રી કે. પી. પરમાર

પો.ઈન્‍સ. વાડી પો.સ્‍ટે.

ર૪૩૧૪૦૦

 

૨૪૨૪૩૯૭

polstn-wadi-vad@gujarat.gov.in

ગેંડીં ગેટ દરવાજા પાસે, વાડી, વડોદરા

ર૬

શ્રી આર.એસ. બારીયા

પો.ઈન્‍સ. પાણીગેટ પો.સ્‍ટે.

રપ૬ર૮૯૯

 

૨૫૧૬૭૨૨

polstn-panigate-vad@gujarat.gov.in

પાણીગેટ દરવાજા બહાર, પાણીગેટ, વડોદરા.

ર૭

શ્રી એચ. એમ. રામવત

પો.ઈન્‍સ. મકરપુરા પો.સ્‍ટે.

ર૬પ૧૯૧પ

 

૨૬૫૬૦૦૦

polstn-makarpura-vad@gujarat.gov.in

ભવન્સ સ્કુલ સામે મકરપુરા વડોદરા

ર૮

 

શ્રી ઝેઙ એમ. સીન્‍ધી

 

પો.ઇન્‍સ. માંજલપુર પો.સ્‍ટે

૨૬૩૫૮૫૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

polstn-manjalpura-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ સ્ટેશન રેન બસરે ખાતે વડસર બ્રીજ પાસે વડોદરા વડોદરા

ર૯

શ્રી આર.એમ.ચૌહાણ

પો.ઈન્‍સ. નવાપુરા પો.સ્‍ટે

૨૪૫૯૪૬૧

 

૨૪૨૬૯૫૧

polstn-navapura-vad@gujarat.gov.in

આર.વી.દેસાઇ રોડ, નવાપુરા, વડોદરા.

૩૦

શ્રી બી જી ચેતરીયા

પો.ઈન્‍સ. રાવપુરા પો.સ્‍ટે.

ર૪પ૯૯૯૧

 

૨૪૩૯૩૯૦

polstn-raopura-vad@gujarat.gov.in

ખાદીગ્રામોદ્યોગની બાજુમાં,રાવપુરા વડોદરા.

૩૧

શ્રી એન. એચ. બહમભટૃ

i/c

પો.ઇન્સ. ગોત્રી પો.સ્ટે.

૨૩૭૦૦૬૧

 

૨૩૭૦૦૬૧

polstn-gotri-vad@gujarat.gov.in

ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન, યશ    કોમ્પલેક્ષ ની પાછળ  વડોદરા,

૩૨

શ્રી એન. એચ. બહમભટૃ

 

પો.ઈન્‍સ.

જે. પી.રોડ પો.સ્‍ટે.

ર૩પ૮૧૩ર

 

૨૩૪૨૪૦૦

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

જે. પી.રોડ પત્રકાર ચાર રસ્‍તા, તાંદલજા રોડ, વડોદરા.

33

શ્રી ડી. જે. સોસા

પો.ઈન્‍સ. સીટી પો.સ્‍ટે.

રપ૬૧૩૧૦

 

૨૫૭૧૨૧૧

polstn-city-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ સ્ટેશન વિજય વલલ્ભ હોસ્પીટલ પાસે, લીલો બંગલો, માંડવી, વડોદરા.

૩૪

શ્રી એસ. એસ. આંણદ

 

પો.સ.ઈન્‍સ. વારસીયા પો.સ્‍ટે.

૨૫૨૩૨૫૫       

 

૨૫૨૧૩૧૦

polstn-varasiya-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ સ્ટેશન વારસીયા જુનો આર.ટી.ઓ. ઓફીસમા, વડોદરા.

૩૫

શ્રી આર.એ.જાડેજા

પો.ઈન્‍સ. કારેલીબાગ પો.સ્‍ટે.

ર૪૩રપ૯ર

 

૨૪૫૯૭૪૪

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

ભૂતડીઝાંપા, કારેલીબાગ, વડોદરા

૩૬

શ્રી પી કે ચાવડા

પો.ઈન્‍સ. છાણી પો.સ્‍ટે.

૨૭૭૩૩૯૪

 

ર૭૭૬૭૬૩

polstn-chhani-vad@gujarat.gov.in

છાણી ગામ, છાણી, વડોદરા.

૩૭

શ્રી એ.કે. વાડિયા

પો.સ.ઈન્‍સ. નંદેસરી પો.સ્‍ટે.

૨૮૪૦૪૪૦

 

૨૮૪૦૪૪૦

polstn-nandesari-vad@gujarat.gov.in

નંદેસરી ગામ, જી આઇ. ડી.સી  જલારામ મંદિર પાસે  વડોદરા.

૩૮

શ્રી ટી.જી.બામણીયા

પો.ઈન્‍સ. બાપોદ પો.સ્‍ટે.

૨૫૧૦૮૨૦

 

૨૫૧૦૮૨૧

polstn-bapod-vad@gujarat.gov.in

બાપોદ તળાવ પાસે, ન્‍યુ. વી.આઇ.પી.રોડ , વડોદરા

૩૯

શ્રી એસ.જી.સોલકી

પો. ઈન્‍સ. સયાજીગંજ પો.સ્‍ટે.

ર૩૬ર૪૦૦

 

ર૩૬૧૪૭૯

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

રેલ્‍વે સ્‍ટેશન સામે, સયાજીગંજ, વડોદરા.

૪૦

શ્રી એસ.જી.સોલકી i/c

પો.ઈન્‍સ. ફતેગંજ પો.સ્‍ટે.

ર૭૭૧પ૦૦

 

૨૭૭૬૭૨૨

polstn-fatehgunj-vad@gujarat.gov.in

છાણી રોડ, નવાયાર્ડ નાળા, સુઝુકી શો રૂમની બાજુમાં, ફતેગંજ, વડોદરા

૪૧

શ્રી આર.એસ.ડોડીયા

પો.ઈન્‍સ. ગોરવા પો.સ્‍ટે.

રર૮૧૩૧૩

 

૨૨૮૫૮૦૩

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

બાપુની દરગાહ પાસે, ગોરવા, વડોદરા.

૪૨

શ્રી બી. એચ.

શીંગરખીયા

 

પો.ઈન્‍સ. જવાહરનગર પો.સ્‍ટે.

રર૩ર૩૮ર

 

રર૩ર૩૮ર

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

રણોલી બ્રીજ પાસે, વડોદરા.

૪૩

શ્રી  કે. જે. ધડુક i/c

ઇ.પો સ.ઈન્‍સ. ડી.સી.બી. પો.સ્‍ટે.

૨૫૧૩૬૩પ

 

૨૫૧૩૬૩પ

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

ડી.સી.બી. પો.સ્‍ટે., તાલુકા પો.સ્ટે. પાસે, ભદ્ર કચેરી, પાણીગેટ, વડોદરા.

૪૪

શ્રી આર.સી.કામનીયા i/c PSI

ઇ.પો.સ.ઈન્સ. પી.સી.બી.

ર૪ર૯૦ર૦

 

ર૪ર૯૦ર૦

cp-pcb- vad@gujarat.gov.in

પી.સી.બી., પહેલો માળ, પોલીસ ભવન, જેલરોડ, વડોદરા.

૪૫

શ્રી એચ.એમ.ચૈાહાણ i/c PSI

પો.સ.ઈન્સ. એસ.ઓ.જી.

૨૪૧૦૨૦૦

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-sog-vad@gujarat.gov.in

એસ.ઓ.જી જે.પી.રોડ પો.સ્‍ટે ની પાસે તાંદલજા રોડ , વડોદરા.

૪૬

શ્રીએમ.કે.મોટવાણી

 શ્રી જે. કે ડોડીયા

પો..ઈન્સ. પો.સ.ઈન્સ.

સાયબર ક્રાઇમ સેલ

૨૫૧૩૬૩૫

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-cyber-vad@gujarat.gov.in

સાયબર ક્રાઇમ સેલ, તાલુકા પો.સ્ટે. પાસે, ભદ્ર કચેરી, પાણીગેટ,, વડોદરા.

૪૭

શ્રી પી. આઇ. સેદાણે

રી.પો.ઈન્સ. પોલીસ હેડ કવાર્ટર

૨૬૪૪૬૫૦

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-phq-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર, પ્રતાપનગર રેલ્‍વે સ્‍ટેશન પાસે, પ્રતાપનગર વડોદરા.

૪૮

શ્રીમતી જે. આર. સોલકી

સુ.શ્રી.એચ.ડી.વ્‍યાસ  

વુ.પો.ઇન્‍સ.

વુ.પો.સ.ઇન્‍સ મહિલા પો. સ્‍ટે.

૨૪૧૧૮૫૫

 

ર૪૩રપ૮ર

polstn-mahila-vad@gujarat.gov.in

 

મહિલા પો. સ્‍ટે. ડી.સી.પી.ઝોન-૪ ઓફીસ અંદર  પહેલા માળ વડોદરા

૪૯

શ્રી પી. ડી. પરમાર

પો.ઇન્‍સ

સમા પો.સ્‍ટે.

૨૭૭૪૪૪૫

 

૨૭૭ ૪૪૪૬

polstn-sama- vad@gujarat.gov.in

સમા પોલીસ સ્‍ટેશન,ડી-૧/૧ અને ૧/૨, નર્મદા વસાવત કોલીની, છાણી જકાત નાકા વડોદરા

૫૦

શ્રી વી એમ. ખૈર

 

પો.સ.ઈન્સ.

લક્ષ્‍મીપુરા

ર૩૯૩૫૦૦

 

૨૩૯૯૫૦૦

polstn-laxmipura-vad@gujarat.gov.in

લક્ષ્‍મીપુરા ગોરવા રોડ, વડોદરા.

૫૧

શ્રી બી એમ રાણા

પો.ઈન્સ

હરણી

૨૪૬૪૪૨૩

 

૨૪૬૪૪૨૩

polstn-harni-vad@gujarat.gov.in

હરણી તલાવ પાસે વડોદરા.

૫૨

શ્રી એમ. વી. ગઢવી

 

પો.ઈન્સ સંકલનકક્ષ

સ્‍પેશ્યલ

ર૪ર૩૯પ૦

 

૨૪૩૨૫૮૨

 

 

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

સ્‍પેશ્યલ બ્રાન્‍ચ, પોલીસ ભવન, પાંચ મા માળ, જેલ રોડ, વડોદરા.

૫૩

શ્રી ડી. પી. ચૌહાણ

પો. ઈન્સ. એમ.ઓ.બી

 

ર૪૩૬૯૯૯ એક્ષ્‍ટે.૧ર૯

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-mob- vad@gujarat.gov.in

એમ.ઓ.બી., ડી.સી.બી.પો.સ્‍ટે.,માં તાલુકા પો.સ્ટે. પાસે, ભદ્ર કચેરી, પાણીગેટ, વડોદરા

૫૪

શ્રી એમ.જે. બહેલીમ

શ્રી બી. એમ.સન્ધુ

પો.કમિ. રીડર પો.ઈન્સ.

ર૪૩૧૪૪૦

એક્ષટે.૧૩૦

 

ર૪૩૧૪૪૦

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પહેલો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૫૫

શ્રી કે. બી. રાત

સંયુકત પો.કમિ. રીડર પો.ઈન્સ.

ર૪૩૬૯૯૯ એક્ષટે.૧૩૧

 

૨૪૩૨૫૮૨

jcp-rdr-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, ત્રીજો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૫૬

શ્રી અર્જુનસીહ

ના.પો.કમિ.રીડર ઝોન ૧  I/C એ.એસ.આઇ/પો.સ.ઈન્સ.

૨૩૬૦૧૬૫

 

૨૪૩૨૫૮૨

zone1-rdr-vad@gujarat.gov.in

જુના ટ્રાફિક ઓફીસમા; સયાજીગંજ વડોદરા..

૫૭

 

ના.પો..કમિ. રીડર ઝોન ર પો.સ.ઈન્સ.

ર૪૩૬૯૯૯ એક્ષટે.૧૪૨

 

૨૪૩૨૫૮૨

Zone2-rdr-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, ચોથો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૫૮

શ્રી જે. કે.પટેલ

પો.ઈન્સ. ૧ ટ્રાફિક શાખા

રરરપ૭૪૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-૪ ઓફીસ,બીજા માળેભુતડી ઝાંપા રોડ, વડોદરા.

વડોદરા., વડોદરા.

૫૯

 

પો.ઈન્સ.ર ટ્રાફિક શાખા

રરરપ૭૪૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-૪ ઓફીસ,બીજા માળે ભુતડી ઝાંપા રોડ, વડોદરા..

૬૦

 

પો.ઈન્સ ૩ ટ્રાફિક શાખા

રરરપ૭૪૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-૪ ઓફીસ,બીજા માળે ભુતડી ઝાંપા રોડ, વડોદરા...

૬૧

શ્રી એમ.આર. પાંડોર

પો.ઈન્સ.૪ ટ્રાફિક શાખા

રરરપ૭૪૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-૪ ઓફીસ,બીજા માળે ભુતડી ઝાંપા રોડ, વડોદરા...

૬૨

 

પો.ઈન્સ.પ ટ્રાફિક શાખા

રરરપ૭૪૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-૪ ઓફીસ,બીજા માળે ભુતડી ઝાંપા રોડ, વડોદરા...

૬૩

શ્રી એચ. એમ. રાઠવા

પો.ઈન્સ.૬ ટ્રાફિક શાખા

રરરપ૭૪૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-૪ ઓફીસ,બીજા માળે ભુતડી ઝાંપા રોડ, વડોદરા...

૬૪

શ્રી કે. જે. દેસાઇ

પો.ઈન્સ.૭ ટ્રાફિક શાખા

રરરપ૭૪૬

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

ટ્રાફિક શાખા, ઝોન-૪ ઓફીસ,બીજા માળે ભુતડી ઝાંપા રોડ, વડોદરા...

૬૫

શ્રી

પો.સ.ઈન્સ. એલ.આર  Control Room

ર૪૧૫૧૧૧

 Ext એક્ષ્‍ટેન્શન 111

 

૨૪૩૨૫૮૨

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પહેલો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૬૬

શ્રી

પો.સ.ઈન્સ. એલ.આર Control Room

ર૪૧૫૧૧૧

Ext એક્ષ્‍ટેન્શન. 111

 

૨૪૩૨૫૮૨

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પહેલો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૬૭

શ્રી વી. એમ. દવે

પો.ઈન્સ. લાયસન્સ શાખા

૨૪૩૬૯૯૯ એક્ષ્‍ટેન્શન 154

 

૨૪૩૨૫૮૨

licencebr-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, બીજો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૬૮

શ્રી અતુલ ગંગવાલ

વા.પો.ઇન્સ. વાયરલેસ

૨૬૪૧૦૮૧

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-wireless-vad@gujarat.gov.in

વાયરલેસ શાખા એમ.ટી શાખા રેલ્‍વે સ્‍ટેશન પાસે પ્રતાપનગર  વડોદરા.

૬૯

શ્રી મહેન્દ ભગોરા

પો.સ ઈન્સ. એમ.ટી.ઓ.

૨૬૩૬૨૭૧

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-mt- vad@gujarat.gov.in

 

એમ.ટી.પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર,પ્રતાપનગર રેલ્‍વે સ્‍ટેશન પાસે, પ્રતાપનગર વડો

૭૦

શ્રી વી. ડી. પરમાર

શ્રી યુ. આર. સાલુકે

વા.પો.સ.ઈ. કોમ્પ્‍યુટર સેન્ટર

૨૪૨૭૪૫૫

એક્ષ્‍ટેન્શન  146

 

૨૪૩૨૫૮૨

cor-city-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, ત્રીજો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૭૧

શ્રી એમ. વી ગઢવી

સંકલન કક્ષ સ્પેશ્યલ શખા   પો.ઈન્સ.

ર૪૩૧૪૪૦

એક્ષટે.188/189

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પાંચ માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૭૨

શ્રી પી.એમ. માવલ

પો.સ.ઈન્સ. એલ.આર  Control

રરરપ૭૪૬

૧૧૦

 

૨૪૩૨૫૮૨

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, 1st માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૭૩

શ્રી પી. બી. વાઘેલા

પો સ.ઇ.

બી. ડી..એસ.

૨૪૩૬૯૯૯ એક્ષ્‍ટેન્શન

૧૪૫

 

૨૪૩૨૫૮૨

acr-cr- vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, પાંચમો માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૭૪

શ્રી આણંદ બારોટ

  I/c Dy ઓ.એસ.

૨૪૩૬૯૯૯ એક્ષ્‍ટેન્શન

૧૫૧

 

૨૪૩૨૫૮૨

cp-dyao-vad@gujarat.gov.in

પોલીસ ભવન, બીજા માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 03-08-2019