હું શોધું છું

હોમ  |

કર્મચારી/અધિકારીઓના પગાર ભથ્થાની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિનિયમોમા જોગવાઈ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની ૫ઘ્ધતિ સહિત દરેક      

            અધિકારી અને કર્મચારીને મળતુ માસિક મહેનતાણુ

   ૧૧.૧ નીચેના નમુનામાં માહિતી આપો

ક્રમ નં.

નામ

માસિક મહેનતાણુ

 

ગ્રેડ પે

વળત૨/વળત૨ ભથ્થુ

વિનિમયમા જણાવ્યા મુજબ મહેનતાણુ નકકી ક૨વાની કાર્ય પ્રઘ્ધતિ

પોલીસ કમીશ્નર

રૂ.૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦-૬૬૦૦

જી.સી.એસ.આ૨ રૂલ્સ મુજબ

જી.સી.એસ.આ૨ રૂલ્સ મુજબ

ના.પો.કમીશ્નર

રૂ.૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦-૫૪૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

પો.ઇન્સ

રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦-૪૨૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

પો.સબ.ઈન્સ

રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦-૪૨૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

અંગત મદદનીશ

રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦-૪૨૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

કચેરી અધિક્ષક

રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦-૪૨૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

મુખ્ય કા૨કુન

રૂ.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦-૪૨૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

સીની.કા૨કુન

રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦-૨૪૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

જુ.કા૨કુન

રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦-૧૯૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

૧૦

૫ટાવાળા

રૂ.૪૪૪૦-૭૪૪૦-૧૩૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

૧૧

સફાઈ કામદા૨ તથા અન્ય વર્ગ-૪

રૂ.૪૪૪૦-૭૪૪૦-૧૩૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

૧૨

એ.એસ.આઈ

રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦-૨૪૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

૧૩

હેડ કોન્સ

રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦-૨૦૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

૧૪

પો.કોન્સ

રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦-૧૮૦૦

--સદ૨--

--સદ૨--

૧૫

લોકરક્ષક પો.કોન્સ

રૂ.૧૯૯પ૦

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 03-08-2019