હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ હોદ્દો અને અન્ય વિગતો

SrN.

Name

Designation

S.T.D.

Phone Number

E-mail

Office Address

Office

House

Fax

1

Shri Anupam Singh Gahlaut

Commissioner of Police

0265

2431515

 

99784 05299

2432582

cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

2

Shri  K.G.Bhati

 

Joint.  Commissioner of Police. 

0265

2432020

9978405845

2432582

jcp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

3

Shri Manish Sinh

 D.C.P. Admin    

0265

2431717

9978408866

2427477

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

4

Shri Deepak Meghani

D.C.P. Zone -1  

0265

2432424

9978405084

2432424

dcp-zone1-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -1, old Traffic office, Opp. Railway Station,Sayajigunj, Vadodara

5

Shri  Rajan T. Sushra

D.C.P. Zone -2

0265

2432626

9978405886

2432626

dcp-zone2-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -2 Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

6

Shri Sanjay Kharat

D.C.P. Zone -3

0265

2565501

9978408976

 

2565501

dcp-zone3-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -3  D.C.B.  Police Station old, Near Sawaminaryan Mandir wadi Vadodara

7

Ms. Saroj Kumari 

D.C.P. Zone -4

0265

2430006

9978408950

2430006

dcp-zone4-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -4 Office,  3nd floor, Nr,Bhutadi zapa, Karelibug, Vadodara

8

Shri Jaydeepsinh Jadeja

D.C.P. Crime 

0265

2410833

9978406093

2432582

cp-crime-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Crime  Police Bhavan 5th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

8

Shri Andru Mekwan

D.C.P. Traffic

0265

2411134

9878408722

2432582

cp-tarffic-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -4 Office, 2rd floor  D.C.P. Traffic Branch,  Nr,Bhutadizapa,  Vadodara

9

Smt  Amita K.Vanani

 

A.C.P. Traffic Branch

0265

2411134

2411135

9978408441

 

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

D.C.P. Zone -4 Office, 2rd floor  A.C.P. TrafficBranch,  Nr,Bhutadizapa,  Vadodara

10

Smt Tejal Patel

 A.C.P. Special Branch

0265

2422587

9586842773

2432582

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Special Branch  Police Bhavan 5nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

11

Shri V. P. Gamit

A.C.P Control Room

0265

2413000

9978408513

2432582

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

A.C.P Control Room  Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

12

Shri P.H. Bhesaniya

A.C.P. A Division

0265

2413404

99784 07278

2432582

acp-da-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. A Division Sayajiganj Police Station 2nd floor,  Opp. Rly Station Sayajigunj Vadodara

13

Shri B.M.Chuadhary

A.C.P. B Division

0265

2426827

9978407279

2432582

acp-db-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. B Division Samta Police Choki ,Gorwa   Vadodara

14

Smt Megha.R.Tewar

A.C.P. C Division

0265

2428251

9978408514

2432582

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. C Division, Market Police Choki Nawapura Vadodara

15

Shri A.V.Rajgor

A.C.P. D Division

0265

2334485

9978408439

2432582

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. D Division J.P. Road  Police Station  2nd floor Tandalja , Vadodara

16

Shri  S.G.Patil

A.C.P. E  Division

0265

2413404

9978408971

9426161115

2432582

acp-de-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. E Division Old DCB Police Station , N/r, Swaminaryan mandir  Vadodara

17

Shri  S.B.Kupavat

A.C.P. F Division

0265

2636402

9978408972

2432582

acp-df-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. F Division Manjalpur Police Station 2nd floor, Ren Basherar, Near Vadsar bridge  Vadodara

18

Shri P.R.Rathod

A.C.P. G Division

0265

2561310

 9978408973

2432582

acp-dg-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. G Division, City Police Station 2nd floor, Nr. Jamnabai Hospital.  Vadodara

19

Shri B B.Rathod

 

A.C.P. H Division

0265

2428251

 99784 08974

2432582

acp-dh-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. H Division Karelibaug Police Station 2nd floor Nr. Bhutdi Zampa Police Vadodara

20

Shri D.K.Rathod

A.C.P. S.C. / S.T. Cell  i/c

0265

2418551

9978408574

2432582

acp-scst-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th floor Jail Road, Raopura, Vadodara

21

Shri D.S. Chuahan

A.C.P. Crime

0265

2512200

9978406093

2432582

acp-crime-vad@gujarat.gov.in

A.C.P  Crime office ,D.C.B. Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

22

Shri D.K.Rathod i/c

A. C. P. Head Quarter

0265

2641194

9978408574

2432582

policeheadqr-vad@gujarat.gov.in

cp-phq@gujarat.gov.in

A.C.P. H.Q. Police H.Q. Nr. Pratapnagar Police line, Pratap Rly Station. Vadodara

23

Shri V.P. Gamit  i/c ACP

Dy. A.O.

0265

2431600

2436999 ext 150

9978408513

2432582

cp-dyao-vad@gujarat.gov.in

Dy. A.O.Police Bhavan 2nd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

24

Shri  R.S.Baria

 

P. I. Panigate                            

0265

2517622

9925055383

2571843

polstn-panigate-vad@gujarat.gov.in

Panigate Police Station Panigate Vadodara

25

Shri T.R.Bamaniya

P.I. Bapod

0265

2510821

8980047800

2510820

postn-bapod-vad@gujarat.gov.in

Bapod Police Station. Bapod Talav Near, New VIP Road .Vadodara

26

Shri  K P Parmar

P.I. Wadi

0265

2431400

9429211460

2424397

polstn-wadi-vad@gujarat.gov.in

Wadi Police Station Gandigate Vadodara

27

Shri H. M. Ramavat

P.I. Makarpura

0265

2651915

9909448675

2656000

polstn-makarpura-vad@gujarat.gov.in

Makarpura Police Station Makarpura Char Rasta, Opp. Bhavans School, Vadodara

28

Shri Z.M.Sindhi

P.I. Manjalpur

0265

2635856

9426360409

2635856

polstn-manjalpur-vad@gujarat.gov.in

Manjalpur Police Station Vadsar bridge Near  Ren Bashera  , Vadodara.

29

Shri R M Chuahan

 

P.I. Navapura

0265

2459461

9099979813

2459599

polstn-navapura-vad@gujarat.gov.in

Navapura Police Station, R. V. Desai  Road Vadodara

30

Shri B.G.Chetaliya

P.I. Raopura

0265

2459991

9925041435

2411227

polstn-raopura-vad@gujarat.gov.in

Raopura Police Station Nr. Khadi Gramodhyog, Raopura, Vadodara

31

Shri   V.M.Kher  i/c psi

P.I. Gotri

0265

2334400

9909267090

2270061

Polstn-gotri-vad@gujarat.gov.in

Gotri Police Station, Juni Geri Compound,  Vadodara.

32

Shri N. H. Bharmbhatt

P.I. J. P. Road

0265

2358132

9979892485

2342400

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

J.P. Road  Police Station  Patrakar colony, Road G.E.B. Colony, Vadodara

33

Shri D.J. Sosa

P.I. City

0265

2561310

94272 44992

2571211

polstn-city-vad@gujarat.gov.in

City Police Station Nr. Jamnabai Hospital Vadodara

34

Shai S.S.Anand

PSI Warasiaya

0265

2523255

9978888239

2523255

polstn-varasiya-vad@gujarat.gov.in

Warasiya Police Station  Old.R.T.O. office Warasiya Vadodara

33

Shri R.A.Jadeja

P.I. Karelibaug

0265

2432592

9825750363

2459744

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

Karelibaug Police Station Nr. Bhutdi Zampa Police Line Vadodara

34

Shri  P. K. Chawada

P.I. Chhani

0265

2773394

9825193636

2776763

polstn-chhani-vad@gujarat.gov.in

Chhani Police Station, Chhani Village, Vadodara

35

Shri   A.K.Vadiya

P.I. Nandesari

0265

2840440

9426455386

2840440

polstn-nandesari-vad@gujarat.gov.in

Nandesri  Police Station, Nandesai GIDC Near Jalaram Mandir , Nandesai  Vadodara

35

Shri  S.G. Solanki

P.I. Sayajigunj

0265

2362400

9879598198

2361479

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

Sayajiganj Police Station Opp. Rly Station  Vadodara

36

Shri  R.S.Dodiya

P.I. Gorwa

0265

2281313

 9825271400

2285803

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

Gorwa Police Station Opp.Bapu ni Dargah Vadodara

37

Shri B.H.Shingrakhia

P.S.I. Jawaharnagar

0265

2232382

9909599991

2232382

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

Jawaharnagar  Police Station Nr. Ranoli Bridge, Vadodara

38

Shri  J K.Patel      i/c

P.I. Fatehgunj

0265

2771500

9879554031

2776722

polstn-fatehgunj-vad@gujarat.gov.in

Fatehgunj Police Station, Navayard, Chhani Road, Vadodara

39

Shri P.D.Parmar

P.I. Sama

0265

2774445

9879595403

2774446

polstn-sama-vad@gujarat.gov.in

Sama Police Station, D-1/1 & 1/2, Narmada Vasahat Colony,Chhani Jakat Naka Vadodara.

40

Shri K A Gohil i/c psi

P..I  Laxmipura

0265

2399500

8347131313

2432582

polstn-laxmipura-vad@gujarat.gov.in

Laxmipura Gam, Talav pase, laxmipura  gorwa Vadodara 

41

Shri B.M.Rana

P.I. Harani

0265

2564423

9712908539

2564423

polstn-harni-vad@gujarat.gov.in

Harani  Talav Harani Raod  Vadodara

42

Smt. J. R.Solanki

W. P. I. Mahila Police Station

0265

2411855

8320124377

2432582

polstn-mahila-vad@gujarat.gov.in

Mahila Police Station. D.C.P. Zone -4 Office  Compound, Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

43

Shri V.M.Dave

i/C Reader P.I. to CP

0265

2431440

9924190323

2432582

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

44

Shri  K B Rat

Reader P.S.I. to Joint.C.P.

0265

2436999 Ext. 128

7779021197

 

2432582

jcp-rdr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan  3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

45

Shri  J K Dhaduk i/c Psi

 P.I. D.C.B.

0265

2513634

9974874805

2432582

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

46

Shri  A.M.Karmiya I/c

P.S.I. P. C. B.

0265

2429020

 99133 77322

2432582

cp-pcb-vad@gujarat.gov.in

P.C.B. 1st floor Polic Bhavan Jail Road, Raopura,  Vadodara

47

Shri H.M.Chuahan  i/c

P.S.I.  S. O. G.

0265

2358200

9825700731

2432582

cp-sog-vad@gujarat.gov.in

 SOG Office Nr, J.P.Road Police Station Road Nr.Patkar colony ,Tandalja  Vadodara

48

Shri M.K.Motwani

Smt  J K Dodiya

P.I. Cyber Crime Cell

PSI.Cyber Crime Cell

0265

2513635

9879533150

 

2432582

cp-cyber-vad@gujarat.gov.in

Cyber Crime Cell Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

50

Shri  D P Chuahan

P.I. M. O. B. 

0265

2436999

9879165845

2432582

cp-mob-vad@gujarat.gov.in

M.O.B. Branch, D.C.B.  Police Station Near Taluka Police Station, Bhadra Kacheri, Panigate, Vadodara

51

Shri V.M.Dave

P.I. License Branch

0265

2436999 Ext.154

  9924190486

2432582

licencebr-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 2nd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

52

Shri  M V Gadhavi

Smt Shital chuadary

Shri V  M Sadhu

P.I.Sankalyankakhsh

 

P.I. Special Branch

0265

2423950

9726738014

 

9925568242

2432582

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

Police Bhavan 4th  floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

53

Shri   K H Puwar

PSI. Control Room

0265

2415111 Ext.111

 

2432582

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

A.C.P Control Room  Police Bhavan 1st floor Jail Road, Raopura, Vadodara

56

Shri   J. K.Patel

Traffic Branch 1

0265

2225746

2411134

9879554031

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic  Branch , 3nd floor, Zone -4 office  Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

57

Shri

Traffic Branch 3

0265

2225746

2411134

9825387862

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic  Branch , 3nd floor, Zone -4 office  Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

58

Shri 

Traffic Branch 4

0265

2225746

24111346

 

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic  Branch , 3nd floor, Zone -4 office  Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

59

Shri  M.R.Pandor

Traffic Branch 5

0265

2225746

2411134

9427037097 

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic  Branch , 3nd floor, Zone -4 office  Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

60

 

Traffic Branch 6

0265

2225746

2411134

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic  Branch , 3nd floor, Zone -4 office  Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

61

Shri H.M.Rathawa

Traffic Branch 7

0265

2225746

2411134

9904320847 

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic  Branch , 3nd floor, Zone -4 office  Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

62

Shri K J Desai

Traffic Branch 8

0265

2225746

2411134

7778045687 

2432582

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

A.C.P. Traffic  Branch , 3nd floor, Zone -4 office  Nr,Bhutadizapa, Karelibug, Vadodara

59

Shri  P I  Saidane

R. P. I. Head Quarter

0265

2641194

7096224352

2432582

cp-phq-vad@gujarat.gov.in

Police H.Q. Nr. Pratapnagar Rly Station. Vadodara

60

Shri Atul Gangwal

 

Wireless P.I.

0265

2641081

7016061078

2432582

cp-wireless-vad@gujarat.gov.in

Wireless  Stn H.Q. Nr. Pratapnagar  Rly Station. Vadodara

61

Shri Mahendra  D Bhagora

i/c M. T. O.

0265

2637271

9426306245

2432582

cp-mt-vad@gujarat.gov.in

MT Section Police H.Q. Nr. Pratap nagar  Rly Station. Vadodara

62

Shri  V.D.Parmar

Shri Umesh Salunke

P.W.S.I. Comp.Centre

P.W.S.I. Comp.Centre

0265

2427455

2436999- Ext-146

9727572427

9909533920

2432582

cor-city-vad@gujarat.gov.in

Computer Centre, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

63

Shri .P B  Waghela

P.S.I.  B.D.D.S.

0265

2436999- Ext-145

9327996961

2432582

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

B.D.D.S., Nr, MT Section Police H.Q. Nr. Pratapnagar  Rly Station. Vadodara

64

 

Shri

 

SurakshaSetu 

 

0265

2436999- Ext-190

 

2419037

cp.surakshasatu@gmail.com

Surakshasetu,  Police Bhavan 2rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

65

Shri

Aassan Centre

0265

2436999- Ext-170

 

2419037

 

Aasan  Centre,  Police Bhavan  Gaunrd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

66

Smt Heral Patel (WPSI)

CCTV Challan

0265

2436999- Ext-171-172

9574868746

2424040

 

echallandata@gmail.com

CCTV Challan  Centre,  Police Bhavan  Gaunrd floor, Jail Road, Raopura, Vadodara

67

Shri  M V Gadhavi

Smt  S C Sangada (WPSI)

Sankalyankakhs

0265

2436999- Ext-193

9726738014

8160207255

Ext-193

2419037

cp

Sankalyankaksh, Police Bhavan 3rd floor Jail Road, Raopura, Vadodara

                   

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 03-08-2019